วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาสพฐ. ออกหนังสือ สํารวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สพฐ. ออกหนังสือ สํารวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

Advertisement

 

สพฐ. ออกหนังสือ สํารวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

จากการแจ้งจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้ สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการตามความสําคัญจําเป็น และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสภาพ อัตรากําลังครูในภาพรวมเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ต้นทาง) เกลี่ยคืนอัตราเกษียณอายุราชการในแต่ละปี ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําไปจัดสรรเกลี่ยอัตราให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี สภาพอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด รวมทั้งให้ส่งคืนอัตรากรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการให้โรงเรียนทุกโรงไม่มีความขาดครูแล้ว ความแจ้งแล้ว นั้น

ดาวน์โหลด หนังสือราชการ ว-1530 สํารวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ที่นี่

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-1-2 ที่นี่ ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-2-3 ที่นี่ ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-4-5 ที่นี่


สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การบริหารอัตรากําลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาตามบัญชีรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลอัตราเกษียณอายุราชการ พร้อมตรวจสอบสภาพอัตรากําลังข้าราชการครูของสถานศึกษาในสังกัด แล้วดําเนินการ ดังนี้


๑. หากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลอัตราเกษียณอายุราชการแล้ว พบข้อผิดพลาด ขอให้รีบประสานกับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเร่งด่วนและดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องลงในแบบฟอร์มที่กําหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-1-2 ที่นี่

๒. กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ต้นทาง) ที่ต้องเกลี่ยอัตรากําลังคืนให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้อนุมัติจัดสรร อัตราว่างดังกล่าวโดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ หากประสงค์ขอรับจัดสรรอัตราคืนเนื่องจาก มีสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (อัตราว่างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๕๐ คนขึ้นไป และ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป) และมีสภาพอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ขอให้จัดทําข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มสํารวจความต้องการขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการ เกษียณอายุราชการ กรณีเกลี่ยคืน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

Advertisement

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-2-3 ที่นี่

๓. กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราและได้ส่งคืนอัตราให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากไม่มีสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด หากประสงค์ขอรับจัดสรรอัตราคืนเพราะสภาพอัตรากําลังมีความเปลี่ยนแปลง และมีสถานศึกษา ที่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ รวมทั้ง สภาพอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ขอให้จัดทําข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มสํารวจความต้องการ ขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ กรณีส่งคืน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-2-3 ที่นี่

สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามบัญชีรายชื่อ ในข้อ ๑ – ๓ และสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือจากบัญชีรายชื่อดังกล่าว หากมีความประสงค์ขอรับจัดสรรอัตราเพิ่มเติม เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดมีสภาพอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และเป็นสถานศึกษาที่เป็นไป ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (สถานศึกษา ที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป) ขอให้จัดทําบัญชีรายละเอียดขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน พร้อมแบบปริมาณงานสถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ – ๕ เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรอัตราว่างดังกล่าว โดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนๆ ต่อไป

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-4-5 ที่นี่

ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และส่งทางอีเมล์ plankruksahotmail.com

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลิงก์อบรมออนไลน์ กิจกรรม 2 ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments