สพฐ.เดินหน้าสอนเพศวิถีศึกษา…

1628

สพฐ.เดินหน้าสอนเพศวิถีศึกษา

สพฐ.ปูพรมให้ความรู้เพศวิถีศึกษา พัฒนาโปรแกรมออนไลน์อบรมครู…

 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 ซึ่ง ออกตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  นั้น ดร.พีระ รัตนวิจิตร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า  ในมาตรา 6 ของกฎหมาย กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย 1 จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 2 จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา และ 3 จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน หรือ นักศึกษา ซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม

 

 

ดร.พีระ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขณะนี้ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบอีเลิร์นนิง เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีการจัดทำโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ซึ่งได้เริ่มอบรมครูตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างอบรมผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปผ่านโปรแกรมออนไลน์…

 

จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 16.21 น….

 

ขอบคุณข่าวจาก  dailynews.co.th