สพฐ. เตรียมอบรมศึกษานิเทศก์ 826 คน ก่อนแต่งตั้งให้ประจำ สพท.

1341
อบรมศึกษานิเทศก์
อบรมศึกษานิเทศก์

สพฐ. เตรียมอบรมศึกษานิเทศก์ 826 คน ก่อนแต่งตั้งให้ประจำ สพท.

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กําหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. จํานวน 826 คน
ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2563
โดยกําหนดการพัฒนา 3 ระยะ คือ

เพิ่มเพื่อน

ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ จํานวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 16 มกราคม 2563 ณ จุดพัฒนาตามภูมิภาค 5 ภูมิภาค

ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ สพฐ. กําหนด

และระยะที่ 3 การนําเสนอผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานที่ที่สพฐ. กําหนด
โดยแบ่งตามภูมิภาค 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง และภาคใต้

สำหรับการอบรมในระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ จํานวน 8 วัน นั้น ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ พื้นฐานการนิเทศ ทักษะ เทคนิคและกระบวนการนิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองก่อนแต่งตั้งเป็นศึกษานิเทศก์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

 

ที่มาข่าวจาก  อีทีวีแม็ค