สพฐ. แจ้ง การกําหนดมาตรการแบบเข้ม กับผู้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ใน การจัดการศึกษา ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19)

1660
สพฐ. แจ้ง การกําหนดมาตรการแบบเข้ม กับผู้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ใน การจัดการศึกษา ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) 
สพฐ. แจ้ง การกําหนดมาตรการแบบเข้ม กับผู้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ใน การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTVในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19)

สพฐ. แจ้ง การกําหนดมาตรการแบบเข้ม กับผู้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ใน การจัดการศึกษา ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) 

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบว่ามีบุคคลบางคนหรือกลุ่มบุคคล ได้แอบอ้างหาผลประโยชน์โดยมิชอบ มีการใช้ตราสัญลักษณ์ ด้วยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์หรือสื่อต่าง ๆ อ้างว่าเป็นผู้ผลิตและขายแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ ใบงาน และใบความรู้ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการกระทําดังกล่าว เข้าข่ายความผิด ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหลายกรณี และนํามาซึ่งความเสียหายแก่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซึ่งสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่มีนโยบายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลอกเลียน ตัดแปลง และจําหน่ายแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ ใบงาน และใบความรู้ แต่สามารถดาวน์โหลดเพื่อนําไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอนได้ฟรีที่ https://dltv.ac.th/ และhttps://covid19.obec.go.th/

ในการนี้ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง กําชับ และตรวจสอบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหน่งในสังกัดมิให้ประพฤติปฏิบัติโดยเด็ดขาด หากพบว่าข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใด ฝ่าฝืนและหากพบเห็นว่ามีบุคคลอื่นใดแอบอ้างกระทําการดังกล่าว ให้ดําเนินการโดยด่วน และรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

สพฐ. แจ้ง การกําหนดมาตรการแบบเข้ม กับผู้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ใน การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTVในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19)
สพฐ. แจ้ง การกําหนดมาตรการแบบเข้ม กับผู้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ใน การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTVในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19)

 

เรื่องที่น่าสนใจ…
สพฐ. แจ้ง การกําหนดมาตรการแบบเข้ม กับผู้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ใน การจัดการศึกษา ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19)
อบรมฟรี “โครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของ ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21” ด้วย โปรแกรม Zoom ระหว่าง 27 พ.ค.-10 มิ.ย.นี้
ช่องสัญญาณทีวี ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม(KU-Band) ทีวีดาวเทียม(C-Band)  ในการรับชม การจัดการศึกษาทางไกล(DLTV) เริ่มออกอากาศ วันที่ 18 พ.ค. 2563 

ขอขอบคุณที่มา  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.360 องศา)