Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.เปิด 10 ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ผอ.สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล

Advertisement

สพฐ.เปิด 10 ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ผอ.สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ว่า
ที่ประชุมได้รายงานถึงการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ(ผอ.)สถานศึกษา สพฐ.ปี
2559 ซึ่งมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 พ.ย.2559 ที่ผ่านมา
และจะมีการสอบข้อเขียน วันที่ 3 ธ.ค. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4
ธ.ค.และประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 9
ธ.ค.โดยผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ผอ.สถานศึกษา
จะปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 23 ธ.ค.2559 นี้

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง60ชั่วโมง
และต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทำงานแบบเข้ม 1 ปี หรือ 6 เดือนครั้ง
ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งขณะนี้
สพฐ.ได้ดำเนินการคัดเลือกเนื้อหาใส่ในระบบทีอีพีอี ออนไลน์ อาทิ
การเขียนแผน การพัฒนา ขณะเดียวกัน
ได้จัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษาใน
10 ตัวชี้วัด ดังนี้

1.ความสามารถในการอ่านเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
2.ผลงานหรือรางวัลที่ได้เกิดจากการบริหารจัดการของผู้ บริหารสถานศึกษา
3.ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
4.การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการลงทุนจากภาคีเครือข่าย หรือภาคประชาสังคมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
5.การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
6.การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7.การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
8.อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน
9.อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน
และ 10.ผลการดำเนินการตามนโยบายของ ศธ.

“การประเมินเชิงประจักษ์นี้จะมีทีมประเมินเป็น 2 ชุด
โดยชุดแรกเป็นทีมโคชชิ่ง ซึ่งมอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
เป็นผู้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่มาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
และชุดที่ 2 เป็นคณะกรรมการ ที่จะทำหน้าที่ประเมินผล
ซึ่งเชื่อมั่นว่าหลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.สถานศึกษาใหม่
นี้จะเป็นการกลั่นกรองให้เราได้คนที่ตั้งใจจริง
มุ่งมั่นพร้อมจะฝ่าด่านปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ”เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเป็น ผอ.สถานศึกษาปี 2559
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 76จังหวัด มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 9,508 คน
เป็นประถมศึกษา 9,320 คน มัธยมศึกษา 96 คน การศึกษาพิเศษ 92 คน

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

You might also like