Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.เผย ครูลงทะเบียน อบรม คูปองครู เกือบ 6 แสนที่นั่ง พร้อมอนุมัติงบแล้วกว่า 1,400 ล้าน

Advertisement

สรุปสถิติการเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา


เพิ่มเพื่อน

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่ “จากพระราชกระแสฯ … สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ” เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งได้จัดตั้ง “สถาบันคุรุพัฒนา” เพื่อเป็นหน่วยงานในการพัฒนาครูแนวใหม่ โดยจัดหลักสูตรอบรมให้ครูสามารถเลือกได้ตามความต้องการ โดยครูจะได้รับงบประมาณอบรมคนละ 1 หมื่นบาทต่อปีนั้น

Advertisement

จากข้อมูลล่าสุดของสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนของครูในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา นับตั้งแต่เปิดระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 พบว่ามีครูลงทะเบียนในระบบออนไลน์ไปแล้วจำนวน 311,425 ราย ในจำนวนนี้ได้ลงทะเบียนอบรมสำเร็จแล้ว 204,290 ราย โดยหลักสูตรที่มีการลงทะเบียนอบรมมากที่สุด คือ “หลักสูตรฝึกอบรมการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อนานาชาติ” และหน่วยงานจัดอบรมที่มีการลงทะเบียนอบรมมากที่สุด คือ “ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)”

รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ตามภาพ

Advertisement

สำหรับความพึงพอใจของครูที่เข้ารับการอบรม นับตั้งแต่ที่ได้มีการอบรมหลักสูตรแรกตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จนถึงขณะนี้ มีหลักสูตรที่จัดอบรมไปแล้วจำนวน 1,019 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 1,460 หลักสูตร ผลการประเมินโดยครูที่เข้ารับการอบรมจำนวน 12,949 ครั้ง คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19 จาก 5 คะแนน โดยหลักสูตรที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงที่สุดคือ “หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในรัชกาลที่ 9”

นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ตามภาพ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณข้อมูล: สพค.สพฐ.

You might also like