Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.เร่งขับเคลื่อนเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำใน 225 เขตพื้นที่ฯ-ร.ร.ทั่วประเทศ

Advertisement

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งว่า จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ด้านการผลิต และพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ โดยผลิตกำลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงมีแผนเร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ 2560 ได้แก่

เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อให้พร้อมสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทำงาน สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้การศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นไปที่เส้นทางการศึกษาของเด็ก ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา ทำให้เด็กรู้เส้นทางชีวิตของตัวเองว่า เรียนมาแล้วอยากเลือกเส้นทางไหนให้กับชีวิต ทั้งการเรียนสายอาชีพและสายสามัญ อีกทั้ง สพฐ.ได้วางแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีงบฯ 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ศูนย์แนะแนวประจำ สพป.และ สพม.รวม 225 เขต และสถานศึกษาทุกแห่ง

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดเอกสาร สื่อ และเครื่องมือทางการแนะแนว เพื่อเป็นตัวอย่างและสนับสนุนในการดำเนินงานแนะแนว เช่น แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 โครงการ/กิจกรรมการแนะแนวอาชีพ ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงแหล่งเครื่องมือทางการแนะแนว ได้ที่ www.obec.go.th และ www.academic.obec.go.th

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่: 15 เม.ย. 60 เวลา: 18:04 น.

Advertisement

You might also like