Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4436 เรื่อง เร่งรัดผลการพิจารณาการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4436 เรื่อง เร่งรัดผลการพิจารณาการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4436 เรื่อง เร่งรัดผลการพิจารณาการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง เร่งรัดผลการพิจารณาการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่ง
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง
๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Advertisement

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๕๐๓ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ชุด

๒. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๕๒๒๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่ง และกําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคําขอรับการประเมิน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวนมากประสานเป็นการภายในและบางรายมีหนังสือขอให้เร่งรัดผลการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดดังกล่าว เนื่องจากยังไม่ทราบผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ดังนั้น เพื่อสิทธิประโยชน์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ยื่นคําขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่ง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้เสนอเรื่องไปให้สํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเร่งรัดผลการพิจารณา กรณีที่ยังไม่ได้รับทราบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ เข้ารับการประเมินทุกราย รวมทั้งกรณีจะครบเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังสําเนาหนังสือ

ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4436 เรื่อง เร่งรัดผลการพิจารณาการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4436 เรื่อง เร่งรัดผลการพิจารณาการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4436 เรื่อง เร่งรัดผลการพิจารณาการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like