Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

Advertisement

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทอคอมขอนำหนังสือราชการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับ การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ทั้งในส่วน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๒ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

Advertisement

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๔๑๕๒ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

          ๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๕๐๐๔/ว ๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (งวดที่ ๒)จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราและ งบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อดําเนินการสรรหาครูดี ครูเก่ง มาทําหน้าที่สอนในสถานศึกษา ในสังกัด ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๑ สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเป็นไป อย่างต่อเนื่อง ทันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรร งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่ ๒ สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมหลัก โครงการครูผู้ทรงคุณค่า แห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และจะโอนงบประมาณให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

Advertisement

 

ที่ ศธ 04009/ว2240 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (สพป.)

1. ไฟล์ที่ 1 หนังสือ [‘ ขนาดไฟล์ 53.54 KB ‘]
2. ไฟล์ที่ 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [‘ ขนาดไฟล์ 115.31 KB ‘]
3. ไฟล์ที่ 3บัญชี สพป. [‘ ขนาดไฟล์ 166.34 KB ‘]

ที่ ศธ 04009/ว2241 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (สพม.)

1. ไฟล์ที่ 1หนังสือ [‘ ขนาดไฟล์ 51.31 KB ‘]
2. ไฟล์ที่ 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย [‘ ขนาดไฟล์ 115.31 KB ‘]
3. ไฟล์ที่ 3 บัญชี สพม. [‘ ขนาดไฟล์ 76.3 KB ‘]

ขอบคุณที่มา : สพร. สพฐ.

You might also like