Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

Advertisement

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560”.

Advertisement

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต.

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ.

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง ที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยก าหนดให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดน าหลักสูตร
ดังกล่าวไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกำหนดให้มีการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. โดยออกอากาศผ่าน ๖ ช่องทาง ดังนี้.

๑. วีดิโอคอนเฟอเรนซ์.

๒. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ๑๔.

๓. สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel).

๔. www.obectv.tv.

๕. www.youtube.com/obectvonline.

๖. www.facebook.com/obectvonline.

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอความร่วมมือมายังท่าน.
ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยศึกษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้
ตามช่องทางข้างต้น.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ.

ขอแสดงความนับถือ.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๔.

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐.

กำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ.

เรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐”.

Advertisement

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.(ด้วยระบบทางไกล).

๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น. ช่วงที่ ๑ .

ความส ำคัญและความจ ำเป็นของการปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษาปฐมวัย.

– รับชมวีดิทัศน์ “การศึกษาปฐมวัยสร้างรากฐานคุณภำพชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”.

– ความส ำคัญและความจ ำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสุกัญญา งามบรรจง).

– ผลการติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
และความเคลื่อนไหวด้ำนวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดย ผู้อำนวยการส ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์).

๐๙.๕๐ – ๑๐.๓๐ น. ช่วงที่ ๒ สำระส ำคัญของหลักสูตรกำรศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน.

กรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัยศึกษา.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ช่วงที่ ๓ บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ.

โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล).

นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์.

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1.

นางหริญญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ.

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1.

ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ.

สพป.กรุงเทพมหานคร.


ที่มา : สวก. สพฐ..

You might also like