ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1632

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษรายงานข้อมูลจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่/ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) รายที่ยังไม่ได้ประเมินและต้องเป็นรายที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้จัดสรรงบประมาณไปให้ โดยให้รายงานข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สําหรับคําขอตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้รายงาน ข้อมูลมาเพื่อประกอบการพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นค่าดําเนินการดังกล่าว สําหรับรายที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้จัดสรรให้ เป็นจํานวนเงิน

บาท (…)รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒ ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ และติดตามการใช้งบประมาณในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้อง และดําเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กําหนด

สําหรับการดําเนินการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถนํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรถัวจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับการประเมินด้านที่ ๑ (ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ) ด้านที่ ๒ (ด้านความรู้ความสามารถ) และด้านที่ ๓ (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ได้ตามความจําเป็นและอย่างประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ชิตยวงษ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด >> ว 5130 ลว 20 ส.ค.62 [‘ ขนาดไฟล์ 139.04 KB ‘]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.