สพฐ.แจ้งจัดสรร งบจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 เดือน 1เม.ย.-30มิ.ย.64

3368
สพฐ.แจ้งจัดสรร งบจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 เดือน 1เม.ย.-30มิ.ย.64
สพฐ.แจ้งจัดสรร งบจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 เดือน 1เม.ย.-30มิ.ย.64

สพฐ.แจ้งจัดสรร งบจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 เดือน 1เม.ย.-30มิ.ย.64

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณปี w.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม.   ในระยะเวลา ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมั่ธยมศึกษาทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๔๐o๗/๕๐๒๘
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บัญชีจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา ๓ เตือน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานอัตราว่าง จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แนวทางการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. กำหนดเกณฑ์อัตราส่วนจำนวนนักเรียนพิการต่อพี่เลี้ยงเต็กพิการ จำนวน ๑ ฉบับ

เพิ่มเพื่อน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่ง เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๖ เดือน(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔
งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักย์ภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตเด็กพิการ
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ รายการ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่ง ในระยะเวลา ๓ เตือน (ตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ขณะนี้อยู่ระหว่างให้สำนักการคลังและสินทรัพย์ดำเนินการตัดโอนเงิน
ประจำงวดมาตั้งจ่ายในระบบ GFMIS โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้
๑)ให้จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเต็กพิการรายเดิมที่ประสงค์จะต่อสัญญาจ้าง
สักษณะการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเติม จำแนกเป็น 1) อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน และ
2) อัตราจ้างเหมาบริการ กรณีได้รับจัตสรรอัตราเพิ่มเติมจากจำนวนพี่เลี้ยงเต็กพิการรายเดิม ให้จัดจ้าง
ที่เลี้ยงเด็กพิการรายใหม่ โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖o รายละเอียดตังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และบันทึกข้อมูลการทำสัญญาจ้าง
พี่เลี้ยงเต็กพิการในระบบโปรแกรม SET ตามคู่มือการใช้งานระบบ ทางเว็บไซต์ www.specialset.bopp.go.th

๒)หากผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเต็กพิการว่างลงในทุกกรณี รายงาน
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ตามแบบร้ายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ และให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชะลอการสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการรายใหม่มาทดแทน จนกว่าจะมีการแจ้งจัดสรรคืน

๓)สำนักงานเขตนที่การศึกษาดำเนินการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ตำแหน่งที่เลี้ยงเต็กพิการ ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รายละเอียด
ตังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ – ๕ เพื่อไม่ให้เกิดข้อเรียกร้องหรือข้อร้องเรียนจากพี่เลี้ยงเด็กพิการหรือสถานศึกษา
เนื่องจากอัตราดังกล่าวเป็นการจ้างโดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีต่อไปและไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ หนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุ
เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบตัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

สพฐ.แจ้งจัดสรร งบจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 เดือน 1เม.ย.-30มิ.ย.64
สพฐ.แจ้งจัดสรร งบจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 เดือน 1เม.ย.-30มิ.ย.64

 

สพฐ.แจ้งจัดสรร งบจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 เดือน 1เม.ย.-30มิ.ย.64
สพฐ.แจ้งจัดสรร งบจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 เดือน 1เม.ย.-30มิ.ย.64

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขขอบคุณข้อมูลจาก สำนักการคลังและสินทรัพย์