สพฐ.แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

4133

 

Advertisement

สพฐ.แจ้ง ซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code กําหนดการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งรายละเอียดการแต่งเครื่องแบบของลูกเสือ โดยมีการกําหนด ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๐ และกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ รวมทั้งการแต่งเครื่องแบบ ยุวกาชาด ได้มีการกําหนดตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งในปัจจุบันการแต่งเครื่องแบบมีความคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้อง กับกฎกระทรวง และระเบียบดังกล่าว ดังนั้นจึงขอซักซ้อมความเข้าใจในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด ดังนี้

๑. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง/กระโปรง ผ้าผูกคอ เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า และเครื่องหมาย ประกอบเครื่องแบบ ให้ใช้สําหรับงานพิธีเข้าประจํากองลูกเสือ งานพิธีของลูกเสือ หรืองานพิธีอื่น ๆ ที่สถานศึกษา จังหวัด สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น และในการฝึกอบรมหรืออยู่ค่ายพักแรม

๒. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสํารองและลูกเสือสามัญแบบลําลอง ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องแบบนักเรียน ผ้าผูกคอ เครื่องหมายลูกเสือ ให้ใช้สําหรับการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม เท่านั้น

๓. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญแบบลําลอง อนุโลมให้ แต่งเครื่องแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๙

๔. การแต่งเครื่องแบบของสมาชิกยุวกาชาด ตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร ยุวกาชาดว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ใช้สําหรับการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม งานพิธีของยุวกาชาด หากหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนใดที่สมาชิกยุวกาชาดหญิงหรือชาย ไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดที่อกเสื้อด้านขวา สวมผ้าผูกคอและหมวก (ข้อ ๑ – ๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

Advertisement

ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ให้สถานศึกษาพิจารณาปรับรูปแบบลักษณะการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง กับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกําหนดการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ตามข้อ ๑ – ๔ ได้ตามความเหมาะสม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด และการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการแจ้ง ไปยังสถานศึกษาในสังกัดให้ทราบ ต่อไป

ดาวน์โหลดกำหนดการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

สพฐ.แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

สพฐ.แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

สพฐ.แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

ขอบคุณที่มาจาก : Facebook สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/