วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาสพฐ.แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

สพฐ.แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

Advertisement

 

สพฐ.แจ้ง ซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code กําหนดการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งรายละเอียดการแต่งเครื่องแบบของลูกเสือ โดยมีการกําหนด ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๐ และกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ รวมทั้งการแต่งเครื่องแบบ ยุวกาชาด ได้มีการกําหนดตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งในปัจจุบันการแต่งเครื่องแบบมีความคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้อง กับกฎกระทรวง และระเบียบดังกล่าว ดังนั้นจึงขอซักซ้อมความเข้าใจในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด ดังนี้

๑. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง/กระโปรง ผ้าผูกคอ เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า และเครื่องหมาย ประกอบเครื่องแบบ ให้ใช้สําหรับงานพิธีเข้าประจํากองลูกเสือ งานพิธีของลูกเสือ หรืองานพิธีอื่น ๆ ที่สถานศึกษา จังหวัด สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น และในการฝึกอบรมหรืออยู่ค่ายพักแรม

๒. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสํารองและลูกเสือสามัญแบบลําลอง ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องแบบนักเรียน ผ้าผูกคอ เครื่องหมายลูกเสือ ให้ใช้สําหรับการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม เท่านั้น

๓. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญแบบลําลอง อนุโลมให้ แต่งเครื่องแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๙

Advertisement

๔. การแต่งเครื่องแบบของสมาชิกยุวกาชาด ตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร ยุวกาชาดว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ใช้สําหรับการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม งานพิธีของยุวกาชาด หากหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนใดที่สมาชิกยุวกาชาดหญิงหรือชาย ไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดที่อกเสื้อด้านขวา สวมผ้าผูกคอและหมวก (ข้อ ๑ – ๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ให้สถานศึกษาพิจารณาปรับรูปแบบลักษณะการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง กับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกําหนดการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ตามข้อ ๑ – ๔ ได้ตามความเหมาะสม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด และการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการแจ้ง ไปยังสถานศึกษาในสังกัดให้ทราบ ต่อไป

ดาวน์โหลดกำหนดการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

สพฐ.แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

สพฐ.แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

สพฐ.แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

Advertisement

ขอบคุณที่มาจาก : Facebook สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments