สพฐ.แจ้งมาตรการป้องกันโควิด19 วันที่ 14 เมษายน 2564

1519
มาตรการป้องกัน โควิท 19 สพฐ. 14เมษายน 2564
มาตรการป้องกัน โควิท 19 สพฐ. 14เมษายน 2564

สพฐ.แจ้งการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 วันที่ 14 เมษายน 2564 ปฎิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย

1.ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานและที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการบริหารในการปฏิบัติงานทุกชนิดโดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรโรงเรียนมาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมดโดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

2.ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานในสังกัดกำหนดวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานและที่พักอาศัยรวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ

3.ให้หน่วยงานในสังกัดเลื่อนการจัดประชุมการฝึกอบรมหรือการสัมมนาต่างๆออกไปก่อนเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุมให้ใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4.ให้สถานศึกษาในสังกัดงดจัดการเรียนการสอนและงดการจัดกิจกรรมใดๆที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน

5.กรณีรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ให้ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดมาตรการป้องกันเข้มข้นสูงสุดในการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยควรรับสมัครรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์หากจำเป็นต้องมีการสอบการสัมภาษณ์จะต้องดำเนินการตามมาตรการ ระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุดและให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดโดยเคร่งครัด

6.ในการปฏิบัติราชการณสถานที่ทำงานให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกนายปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรวจวัดอุณหภูมิใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลามันล้างมือลดการสัมผัสและเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรทั้งนี้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

แนวทางป้องกัน โควิท 19 สพฐ. 14เมษายน 2564
แนวทางป้องกัน โควิท 19 สพฐ. 14เมษายน 2564
มาตรการป้องกัน โควิท 19 สพฐ. 14เมษายน 2564
มาตรการป้องกัน โควิท 19 สพฐ. 14เมษายน 2564
มาตรการป้องกัน โควิท 19 สพฐ. 14เมษายน 2564
มาตรการป้องกัน โควิท 19 สพฐ. 14เมษายน 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ มาตรการป้องกัน โควิท 19 สพฐ. 14เมษายน 2564 จาก สพฐ.ค่ะ