สพฐ.แจ้งสำรวจข้อมูล อัตรากำลังข้าราชการครู ฯ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

2103

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว839 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งสำรวจข้อมูล อัตรากำลังข้าราชการครู ฯ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

สพฐ.แจ้งสำรวจข้อมูล อัตรากำลังข้าราชการครูฯ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
สพฐ.แจ้งสำรวจข้อมูล อัตรากำลังข้าราชการครูฯ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

สพฐ.แจ้งสำรวจข้อมูล อัตรากำลังข้าราชการครู ฯ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564เรื่อง สํารวจข้อมูลกําลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสํารวจอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จํานวน 1 ชุด

2. แบบสํารวจอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงาน จํานวน 1 ชุด

ด้วยสํานักงาน ก.พ. ได้ดําเนินโครงการจัดทําฐานข้อมูลกําลังคนภาครัฐเพื่อใช้เป็นสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และสนับสนุนการดําเนินงานของ คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เพื่อจัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูลกําลังคน ภาครัฐประจําปี และใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารกําลังคนภาครัฐ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การรายงานข้อมูลอัตรากําลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง จึงขอความร่วมมือ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลอัตรากําลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามแบบสํารวจ สิ่งที่ส่งมาด้วย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยสําคัญในการบริหารอัตรากําลัง จึงขอให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงนามรับรองข้อมูลก่อนส่งถึงสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลโปรแกรม Excel ทางอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

สพฐ.แจ้งสำรวจข้อมูล อัตรากำลังข้าราชการครู ฯ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
สพฐ.แจ้งสำรวจข้อมูล อัตรากำลังข้าราชการครู ฯ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลด : หนังสือ ว 839 กำลังคนภาครัฐ 2564

ดาวน์โหลด : แบบสำรวจกำลังคนภาครัฐ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2)

เรื่องราวที่น่าสนใจ : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การคัดเลือกนักศึกษาทุน 

ขอบคุณที่มา : https://personnel.obec.go.th/home/archives/51743

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/