สพฐ. แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา

1660
สพฐ. แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา
สพฐ. แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา

สพฐ. แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา

เรื่อง การชุมนุมชองนักเรียนในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเยตพื้นที่การศึกษาทุกเชศ

เพิ่มเพื่อน

ตามที่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดประชุมมือวันศุกร์ที่ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิสภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖o รับรองไว้

จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียนโดยไมให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัดเปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและปลอดภัยของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 

สพฐ. แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา
สพฐ. แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา