สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ เตรียมความพร้อม รับเปิดเทอม

1059
สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ เตรียมความพร้อม รับมือเปิดเทอม
สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ เตรียมความพร้อม รับมือเปิดเทอม

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯ !!! เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการหารือถึงมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม.4 โดยในส่วนของการเปิดภาคเรียนที่ 1 นั้นกำหนดเปิดภาคเรียนตามเดิม คือ วันที่ 17 พ.ค.

เพิ่มเพื่อน

ซึ่งมีแนวปฏิบัติของการเปิดภาคเรียนกำหนดไว้ 5 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนผ่านระบบ on line, on site , on air , on hand และ on demand โดยขณะนี้ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สำรวจอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียน และโรงเรียนแต่ละแห่งว่ามีพร้อมด้านอุปกรณ์ที่จะใช้เรียนตาม 5 รูปแบบความเหมาะสมควรเป็นวิธีใดบ้าง

เช่น โรงเรียนขนาดเล็กจะเน้นให้มาเรียนที่โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ให้เรียบแบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะตอบโจทย์ผู้ปกครองและนักเรียนด้วย ดังนั้นในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17 พ.ค.จะไม่ใช้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดียวเหมือนกันทั้งหมดเหมือนที่ผ่านมา รวมถึงจะร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยดูแลมาตรการสุขภาพเด็กในการจัดการเรียนการสอนด้วย นอกจากนี้ สพฐ.ได้จัดคลังความรู้แขวนไว้บนเว็บไซต์ สพฐ. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำไปใช้ได้ด้วย ทั้งนี้การสำรวจอุปกรณ์การเรียนการสอนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พ.ค.นี้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ส่วนการรับนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 นั้น ขณะนี้ได้เลื่อนการรับสมัคร ม.1 เป็นวันที่ 24-28 เม.ย. สอบ/คัดเลือกความสามารถพิเศษ วันที่ 6 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 8 พ.ค. สอบคัดเลือก-เงื่อนไขพิเศษ วันที่ 8 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 11 พ.ค. จับสลาก-ประกาศผล วันที่ 10 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 12 พ.ค. 2564 และม.4 รับสมัคร วันที่ 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือก-เงื่อนไขพิเศษ วันที่ 9 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 12 พ.ค. สอบ/คัดเลือกความสามารถพิเศษ วันที่ 6 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 8 พ.ค. รายงานและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 13 พ.ค.

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดนโยบายการอ่านออกเขียนได้ และการคิดคำนวณ ให้เป็นตัวชี้วัดของโรงเรียนทุกแห่ง พร้อมทั้งนำพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย.

#At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู #สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน #มาตรการเปิดภาคเรียน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR