สพฐ.แจ้งแนวทางปรับปรุงสนามเด็กเล่น-ห้องเรียน ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1ปี

532

การปรับปรุงโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี