สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

10106
สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เรื่อง แนวปฏิบัติการนับวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๕) ข้อ ๒(๑) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และ (ฉบับที่๗) ข้อ ๒ การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันกรศึกษา ให้ผู้ราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้วาราชคารจังหวัดมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะที่ดำเนินการในลักษณะของ

– การให้ความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ อุปถัมภ์หรืออุปการะเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาครอบครัว เด็กยากไร้หรือเด็กด้อยโอกาส และอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงได้หากปล่อยให้เด็กอาศัยอยู่ในสถานที่พักอาศัยของตนหรือที่อื่นหรือเป็นการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวเพื่อการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต แต่ยังคงงดเว้นการใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ หรือการฝึกอบรม ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันปิดภาคเรียน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓          ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันปิดภาคเรียน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และกำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนการสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. การนับเวลาเรียน

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และต้ชีวัดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนด สถานศึกษาต้องมีเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน จากสถานการณ์ COVID – 19 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกลในระบบออนแอร์ หรือออนไลน์ สามารถตรวจสอบเวลาเรียนของนักเรียน และบริหารจัดการเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียนและตลอดปีการศึกษา ให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้

๑.๑ ให้เริ่มนับเวลาเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และนับรวมเวลาเรียนที่สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อเปิดสอนชเขยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน

๑.๒ ก่อนเริ่มเรียนตามตารางสอนทางไกลในแต่ละวัน ครูต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของนักเรียน เหมือนกับเช็คชื่อนักเรียน ให้มีการรายงานตัวว่ามีความพร้อมที่จะเรียนในแต่ละวิชา ตามวิธีการของแต่ละโรงเรียน ซึ่งต้องมีการชี้แจงและนัดหมายผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าใจ

๑.๓ การนับจำนวนเวลาเรียนของแต่ละวิชา เช่น

๑.๓.๑ นับจำนวนชั่วโมงที่เรียนจริงตามตารางสอน

๑.๓.๒ กิจกรรมหรืองานใด ๆ ที่มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ ถ้าหากจะนับเป็นเวลาเรียนต้องกำหนดในตารางสอน หรือเอกสารอื่นที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

๒. การสอนชดเชย

การจัดารเรียนการสอนในระดับปฐมวัย มีเวลาเรียนครบ ๑๘๐ วัน ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนด ไม่จำเป็นต้องสอนชดเชย สำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้ตามบริบทและความเหมาะสม หรืออาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีร่วมกัน ดังต่อไปนี้

๒.๑ การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน

๒.๑.๑ เพิ่มจำนวนเวลาเรียนในแต่ละวัน

๒.๑.๒ เพิ่มการเรียนในวันหยุด

๒.๒ การจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์

๒.๒.๑ กำหนดตารางสอนให้ชัดเจน เพื่อนำมานับชั่วโมงการเรียนได้

๒.๒.๒ เลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่สามารถวัดและประเมินผลได้จริงคำนึงถึงบริบทของนักเรียนที่บ้านและความพร้อมของผู้ปกครอง

๒.๓ การจัดการเรียนการสอนแบบผสม

การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานหลายซ่องทาง หรือหลากหลายวิธีสอน จะต้อง กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับเวลาในตารางสอน เช่น

๒.๓.๑ มอบหมายให้นักเรียนทำโครงงาน หรือแก้โจทย์ปัญหาที่ท้ทาย แล้วส่งไฟล์งานทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สะดวก

๒.๓.๒ การจัดการเรียนการสอน โดยครูกำหนดประเด็นหรือหัวข้อให้นักเรียนไปศึกษาส่งหน้า พร้อมทั้งให้แหล่งข้มูล จากนั้น นัดหมายเวลามาอภิปราย แถลง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจจะมาพบกันที่โรงเรียน หรือผ่านออนไลน์ตามช่องทางที่สะดวก นอกจากนี้ สามารถนำการเรียนการสอนในช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อม หรือการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักรียน ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มาใช้เป็นแหล่งข้อมูลได้

๓. การอนุมัติการจบการศึกษาการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา

๓.๑ เมื่อสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างเวลาเรียน และเกณฑ์การจบ แต่ละระดับ ให้อนุมัติการจบการศึกษา ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

๓.๒ กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ติด ๐ ร มส) ให้สถานศึกษาสอนซ่อมเสริมและดำเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้น และอนุมัติการจบการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถศึกษาแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางกาศึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพิ่มเต็ม ได้จากเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก สพฐ.