Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

Advertisement

ที่ศธ 04009/ว๘๓๔๘ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(หลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐)

เพิ่มเพื่อน

เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะหลักเกณฑ์ว 21/2560 

Advertisement

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วยสำเนาหนังสือสำนักงานกคศที่ศธ 02 06  จุด 3/0 756  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 ฉบับ

    ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 กคศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านโดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปและมีมติกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคศกำหนด ดังกล่าวและต้องมีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2

    เนื่องจากมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีความเข้าใจไม่ชัดเจนในการยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะโดยมีการสอบถามมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนมากดังนั้นเพื่อความชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือไปยังสำนักงานกคศกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบที่จะยื่นคำขอรับการประเมินว่าจะสามารถยื่นคำขอต่อสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นับตั้งแต่วันที่กคศมีมติกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 หรือจะต้องรอคู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน log Book พร้อมทั้งโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงานซึ่งสำนักงานกคศจะแจ้งให้ส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนหรือไม่อย่างไรนั้น

Advertisement

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่าสำนักงานกคศพิจารณาแล้วแจ้งว่ากคศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือที่อ้างถึง 100 กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานและตัวชี้วัดประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพไว้แล้วตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ดังนั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีและวิธีการกำหนดที่กคศกำหนดการหนังสือที่อ้างถึง 1 สามารถยื่นคำขอ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะต่อสถานศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้

โดยผู้นั้นต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานและมีการประเมินงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 เมื่อผู้อำนวยการ สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอรับการประเมินแล้วให้ส่งคำขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาดำเนินการรายละเอียดดังสิ่งที่มาส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายอัมพร  พินะสา

ที่มา : http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=1921

You might also like