สพฐ.แจ้งให้คืนตำแหน่งว่าง พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง กรณีที่สอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษได้

3382

เรื่อง การบริหารอัตรากําลังในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๓๖๘๓ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานส่งคืนอัตราว่างจากผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการวางแผนและ การบริหารอัตรากําลังในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สงวนอัตราว่างพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน และอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และตําแหน่งครูสาขาขาดแคลน ที่ว่างลงจากกรณีผู้ครองตําแหน่งเดิมได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมรายงานคืนตําแหน่งว่างตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน ๗ วัน หลังจากผู้ครองตําแหน่งเดิมลาออก เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ และส่งข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel มายัง E-Mail Address : [email protected] ด้วยอีกทางหนึ่ง โดยอัตราว่างที่รายงานส่งคืนแล้ว ห้ามนําไปใช้ทุกกรณี และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสงวนอัตราที่ส่งคืนดังกล่าว ไว้เพื่อบริหารจัดการตามความสําคัญ จําเป็น กรณีเร่งด่วน หรือเกลี่ยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสภาพ ความขาดอัตรากําลัง และขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

สพฐ.แจ้งให้คืนตำแหน่งว่าง พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง กรณีที่สอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษได้
สพฐ.แจ้งให้คืนตำแหน่งว่าง พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง กรณีที่สอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษได้

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ว5261 [‘ ขนาดไฟล์ 62.67 KB ‘]
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย [‘ ขนาดไฟล์ 575.84 KB ‘]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.