Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียน เข้าร่วม ประชุม ชี้แจง การดำเนินงาน การจัดทำข้อมูล ระบบการคัดกรอง นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น.

Advertisement

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ืนฐาน ได้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยจะนําไปใช้ในการคัดกรองนักเรียนยากจนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ขอความร่วมมือจากสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดําเนินการดังนี้

เพิ่มเพื่อน

1. แจ้งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดําเนินงาน ระบบการคัดกรองนักเรียน ยากจน ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 ผ่านระบบ Tele Conference ดังนี้

Advertisement

1.1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.2 ผู้อํานวยการโรงเรียน หรือครูที่รับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนยากจน และจัดสรร เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

1.3 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลงานคัดกรองนักเรียนยากจน

1.4 บุคลากรงานข้อมูลสารสนเทศ ที่จะช่วยสนับสนุนการทํางานเชิงเทคนิคเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศ

1.5 บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.6 บุคลากรงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Advertisement

2. การเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดําเนินงานดังกล่าว ให้นําโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มาใช้ประกอบการชี้แจงเพื่อทดลองระบบ ทั้งนี้ สามารถรับฟังการชี้แจงผ่านระบบ Tele Conference ในระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน 3 ช่องทาง คือ

2.1 http://www.obectv.tv

2.2 https://www.youtube.com/c/OBECTVchannel/live

2.3 www.facebook.com/obectvonline


1.หนังสือแจ้ง สพท.

2.กำหนดการประชุมชี้แจงผ่านระบบ Tele Conference 

ขอบคุณที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You might also like