สพฐ.แต่งตั้ง ผอ.สพท.40 เขตทั้งประเทศ

1588

สพฐ.แต่งตั้ง ผอ.สพท.40 เขตทั้งประเทศ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่า ตนได้ลงนามในคำสั่ง สพฐ. ที่ 0000/2562 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา(รองผอ.สพท.) ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนกานบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.) ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) จำนวน 40 ราย

สพฐ.แต่งตั้ง ผอ.สพท.40 เขตทั้งประเทศ
สพฐ.แต่งตั้ง ผอ.สพท.40 เขตทั้งประเทศ

ตามที่มีตำแหน่งว่างที่ได้มีการประกาศคัดเลือก จำนวน 40 อัตรา แยกเป็น สพป.จำนวน 31 ราย และ สพม. จำนวน 9 ราย ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับ รอง ผอ.สพท.ที่ได้รับคำสั่งให้ไปรักษาการ ผอ.สพท. จำนวน 40 ราย ประกอบด้วย

1.นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

2.นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รอง สพป.สุโขทัย เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.ตาก เขต 2

3.น.ส.กาญจนา เปรมภิรักษา รอง สพป.นครราชสีมา เขต 3 รักษาการ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

4.นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รอง สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4

5.นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รอง สพป.พะเยา เขต 2 รักษาการ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

6.นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ รอง สพป.นครนายก รักษาการ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

7.นายวันชัย บุญทอง รอง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รักษาการ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

8.นางชุลีกร ทองด้วง รอง สพป.ตรัง เขต 2 รักษาการ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

9.นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รอง สพป.หนองคาย เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2

10.นายสมศักดิ์ ภูมิกอง รอง สพป.ขอนแก่น เขต 2 รักษาการ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

11.นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รอง สพป.กรุงเทพมหานคร รักษาการ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2

12.นายวิเศษ เชยกระรินทร์ รอง สพป.เชียงราย เขต 3 รักษาการ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3

13.นายสุเทพ ปาลสาร รอง สพป.ขอนแก่น เขต 4 รักษาการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2

14.นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รักษาการ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

15.นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง สพป.พิษณุโลก เขต 3 รักษาการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1

16.นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง สพป.สตูล รักษาการ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

17.นายสมพงษ์ พรมใจ รอง สพป.เลย เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

18.นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รักษาการ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2

19.นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ รอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาการ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

20.นายเดือน ทองกุล รอง สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

21.นายนฤทธิ์ คงนาน รอง สพป.ขอนแก่น เขต 2 รักษาการ ผอ.สพป.นครสรวรรค์ เขต 3

22.นายพัฒนพงศ์ พวงทอง รอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รักษาการ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5

23.นายชำนาญ รามแก้ว รอง สพป.พัทลุง เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

24.นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

25.นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ รอง สพป.อุดรธานี เขต 4 รักษาการ ผอ.สพป.น่าน เขต 2

26.นายธันวา ลิ่มสถาพร รอง สพป.สงขลา เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.ระยอง เขต 2

27.นางกัลยา มาลัย รอง สพป.สมุทรสาคร รักษาการ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3

28.นางพุฒขาด จันทร์ดำ รอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

29.นายสมเกียรติ ปงจันตา รอง สพป.ลำปาง เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3

30.นายวิเศษ พลอาจทัน รอง สพป.ขอนแก่น เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

31.นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รอง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รักษาการ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

32.นายปัญญา หาแก้ว รอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ช่วยปฎิบัติราชการ สพม.31 รักษาการ ผอ.สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน)

33.นายจักราวุธ สอนโกษา รอง ผอ.สพม. เขต 25 รักษาการ ผอ.สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

34.นายประจักษ์ สีหราช รอง สพม.เขต 36 รักษาการ ผอ.สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

35.นายเจริญชัย กิตติพีรเดช (ชช.) รอง ผอ.สพม.เขต 35 รักษาการ ผอ.สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)

36.นายสุดเขต สวยสม รอง ผอ.สพม.เขต 41 รักษาการ ผอ.สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)

37.นายไพโรจน์ พรมสอน รอง ผอ.สพม.เขต 19 รักษาการ ผอ.สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู)

38.นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.เขต 33 รักษาการ ผอ.สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)

39.ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว รอง ผอ.สพม.เขต 13 รักษาการ ผอ.สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) และ

40.นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพม.เขต 37 รักษาการ ผอ. สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์)

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า การที่ สพฐ.แต่งตั้ง ผอ.สพท.40 เขตทั้งประเทศ ไปรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท. เพื่อให้การบริหารงานของ สพท.มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบทุก สพท.
ซึ่งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท. ทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกและกระบวนการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์ของ ศธ. โดยยึดหลักการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ชอบคุณที่มาจาก : เพจอีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม