สพฐ. โอนเงินจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้างครูธุรการ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรง (3 เดือนเม.ย.-มิ.ย.64)

2366
สพฐ. โอนเงินจัดสรรงบประมาณ  ค่าจ้างครูธุรการ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรง (3 เดือนเม.ย.-มิ.ย.64)
สพฐ. โอนเงินจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้างครูธุรการ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรง (3 เดือนเม.ย.-มิ.ย.64)

๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓๙๙
เรียน ผู้อำนวยการ.
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศ5 ๑๔๐๐๗/ว๑๒๓๐
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑)
เลขที่ส่งออก ที่ ศธ .๔๐๐๒/ 1623- ลงวันที่ 19 เมษายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาชั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรง ระยะเวลาเบิกจ่าย ๓ เดือน (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผ่นงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาชั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรม
คืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ งบดำเนินงาน มาให้หน่วยเบิกจ่ายนี้ เพื่อสำหรับดำเนินการดังกล่าว

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ใช้หัสงบประมาณ ๒00ㆍ๔๓๖๐๐๔๐00ㆍㆍㆍ รหัสกิจกรรมหลัก
๒๐๐๐๔xxP๒๘๐ หัสแหล่งของเงิน ๖๔๑๑๒Xx เลขที่เอกสารอ้างอิงการโอนเงินในระบบ GFMIS.2000314901
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวศรณ์รัชท์ ทองเก่า)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัย์
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๒
E-mail [email protected]

แจ้งจัดสรรงบ นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยง ครูธุรการ
แจ้งจัดสรรงบ นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยง ครูธุรการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สำนักการคลังและสินทรัพย์