Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.ใช้ระบบ TEPE Online พัฒนาครู ไม่ต้องเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่

Advertisement

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการใช้ระบบ TEPE Online
ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)ได้จัดโครงการสัมมนาการใช้ระบบ TEPE Online
ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กับศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online
ระดับภาค ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ศูนย์ ประกอบด้วย
1.ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูฯ กรุงเทพมหานคร สพม.1 2.ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูฯ
จังหวัดเชียงใหม่ สพม.34 3.ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูฯ จังหวัดพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1 4.ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูฯ จังหวัดหนองคาย สพป.หนองคาย
เขต 1 5.ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูฯ จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต
16.ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูฯ จังหวัดอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
7.ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูฯ จังหวัดจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
8.ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูฯ จังหวัดชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
9.ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูฯ จังหวัดสตูล สพป.สตูล

รูปแบบศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
ที่มีประสิทธิภาพในการบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแบบ E-Training ติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์
พร้อมระบบซอฟต์แวร์ ระดับภาค ทั้ง 9 ศูนย์เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้จากแหล่งเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online
ระดับภาค โดยมีระบบDigital Library ระบบดิจิตอลที่รวบรวม
แหล่งความรู้ไว้มากมาย ทั้งเอกสาร สื่อ-วีดิทัศน์ และงานวิจัย
สามารถเข้าใช้งาน และเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบการถ่ายทอดความรู้
สาระน่ารู้ จากศูนย์กลางทั้ง 9 ศูนย์
ทำให้ครูและบุคลากรไม่ต้องเดินทางไปเรียนรู้
นับเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ครูได้พัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี

 

ที่มา: http://www.naewna.com

You might also like