สพฐ.ใช้ไอทีเอตรวจจัดซื้อจัดจ้างทุกเขตพื้นที่ฯ

625

สพฐ.ใช้ไอทีเอตรวจจัดซื้อจัดจ้างทุกเขตพื้นที่ฯ

„”กมล”ใช้ระบบตรวจสอบไอทีเอ ของ ป.ป.ช.สแกนการจัดซื้อจัดจ้างทุกเขตพื้นที่ฯ
สกัดทุจริต หวังสร้างหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 

วันนี้ (9 มิ.ย.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้ร่วมมือกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
จัดทำโครงการ สพฐ.ใสสะอาด อาทิการจัดทำโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
การประเมินการทำงานเขตพื้นที่ เป็นต้นโดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 20
เขต และโรงเรียนประมาณ 200
แห่งเข้าร่วมโครงการด้วยการใช้เครื่องมือจากโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โป่รงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ Integrity and Transparency
Assessment (ITA) ของ ปปช. มาดำเนินการ
นั้นตนจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจสอบใหม่
แทนที่จะตรวจสอบแค่บางเขตพื้นที่ฯที่เข้าร่วมโครงการฯ
ก็จะใช้เครื่องมือดังกล่าวตรวจสอบเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกเขต
พื้นที่ฯทั่วประเทศ ว่า
ที่ผ่านมาการจัดซื้อจ้างมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนเพื่อต้องการสร้างหลักธร
รมาภิบาลในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

“การนำเครื่องมือไอทีเอ เข้ามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะ
สพฐ.เป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงมากหากไม่มีระบบการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ก็อาจถูกเพ่งเล็ง จนหลายคนตีความว่าเป็นเรื่องทุจริตได้
เนื่องจากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เขตพื้นที่ฯเคยดำเนินการมานั้น
ผู้ปฎิบัติเกิดความไม่เข้าใจและไม่มีความรู้ และไม่เข้าใจรายละเอียด
จนละเลยข้อกำหนดของการจัดซื้อจัดจ้าง
ขณะเดียวกันโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล
เมื่อไม่มีบริษัทมายื่นประมูลก็ทำให้โรงเรียนต้องใช้วิธีพิเศษ หรือ
ลดขั้นตอนลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องดังนั้น
เชื่อว่าเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยตรวจสอบเขตพื้นที่ฯอีกขั้นหนึ่ง ว่า
มีการกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ หรือ
มีการประกาศแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆได้รับทราบมากน้อยแค่ไหน
รวมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องด้วย ทั้งนี้
ผมเชื่อว่าระบบตรวจสอบไอทีเอจะช่วยป้องกันการทุจริตและปัญหาการฮั้วประมูล
ได้” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว“

ขอบคุณ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์