สพฐ.แจ้งให้คุณครู กรอกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data ) อ่านรายละเอียดวิธีการ กรอก สพฐ. Big Data ได้ที่นี่!!

7253

สพฐ.แจ้งให้คุณครู กรอกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data ) อ่านรายละเอียดวิธีการได้ที่นี่!!

เรื่อง ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง ( Big Data ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

 เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการจัดเก็บข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่น จํานวน ๑ ฉบับ

๒. ตารางเวลาการกรอกข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่น จํานวน ๑ ฉบับ ๓. คู่มือการใช้งานระบบ

จํานวน ๑ ฉบับ

ระบบฐานข้อมูลกลาง Big data ได้เปลี่ยน URL ใหม่เป็น >> https://ds.moe.go.th/static/edc.html

ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัดดําเนินการตรวจสอบและบันทึก ข้อมูลของตนเองตามรายการมาตรฐานที่กําหนดไว้ในฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายจังหวัดและภาค ผ่านเว็บไซต์ edc.moe.go.th โดยเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตรวจสอบข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในสังกัด เพื่อให้ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data ) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการจัดทําข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาดําเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการวางแผน ให้คําปรึกษา ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในระบบฐานข้อมูลกลาง ( Big Data ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน

๒. แจ้งให้บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดําเนินการตรวจสอบและ บันทึกข้อมูลด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ edc.moe.go.th โดยเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามแนวทางการดําเนินการ ตารางเวลาและคู่มือการใช้งานระบบรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓

๓. ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลบุคลากรในสํานักงานและ โรงเรียนในสังกัด ส่วนระดับโรงเรียนให้ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล

๔. ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่น ประกอบด้วย

๔.๑ ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) และ (๒) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๔.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ๔.๓ ลูกจ้างประจําในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ๔.๔ พนักงานราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๔.๕ ลูกจ้างชั่วคราวในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

อนึ่ง การปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจะนําข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย การต่อใบประกอบ วิชาชีพ การวางแผนอัตรากําลัง และการพัฒนาครูในภาพรวมต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอํานาจ วิชยานุวัติ)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง Big data ได้เปลี่ยน URL ใหม่เป็น >> https://ds.moe.go.th/static/edc.html

สพฐ.แจ้งให้คุณครู กรอกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data ) อ่านรายละเอียดวิธีการได้ที่นี่!! ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data )
สพฐ.แจ้งให้คุณครู กรอกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data ) อ่านรายละเอียดวิธีการได้ที่นี่!! ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data )
สพฐ.แจ้งให้คุณครู กรอกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data ) อ่านรายละเอียดวิธีการได้ที่นี่!! ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data )
สพฐ.แจ้งให้คุณครู กรอกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data ) อ่านรายละเอียดวิธีการได้ที่นี่!! ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data )

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ >> 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ >>

เข้าเว็บไซต์เพื่อกรอก สพฐ. Big Data ได้ที่ที่ >> edc.moe.go.th

ระบบฐานข้อมูลกลาง Big data ได้เปลี่ยน URL ใหม่เป็น >> https://ds.moe.go.th/static/edc.html
ที่มา : สพฐ. สพฐ.แจ้งให้คุณครู กรอกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data ) อ่านรายละเอียดวิธีการได้ที่นี่!!