สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เชิญชวนผูุ้ที่สนใจเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ 22 บทเรียน มีเกียรติบัตรมอบให้

8275

อบรมออนไลน์

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ ที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ป็นผู้จัดทำระบบขึ้นมา เกี่ยวกับ การทำงานของคุณครูที่โรงเรียน มีทั้งหมด 22 หลักสูตรด้วยกันค่ะ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

วัตถุประสงค์

ระบบ E-learning CPM1 เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับพัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีบทเรียนออนไลน์ในด้านการศึกษา ของสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่มีหลากหลายหลักสูตรให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้ผ่านบทเรียนระบบออนไลน์เพื่อนำองค์ความรู้มาดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ง่าย สะดวกสบายขึ้น กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองในช่วงเวลาปิดภาคเรียน

ท่านธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอเชิญผู้สนใจศึกษาเรียนรู้จาก 22 บทเรียนออนไลน์ (Lesson Online) ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 แต่ละบทเรียนมีเกียรติบัตรมอบให้
>> Website บทเรียนออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ตังอย่างเกีรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร 18 บทเรียนออนไลน์ (Lesson Online) ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
ตัวอย่างเกียรติบัตร 18 บทเรียนออนไลน์ (Lesson Online) ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

เลือกหลักสูตรอบรมออนไลน์ที่สนใจ

https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/e-learningcpm1/หนาแรก
>> 22 บทเรียนออนไลน์ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้แก่

—> 1. การสร้างบทเรียนและเกียรติบัตรออนไลน์ โดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ์
https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/e-learningcpm1/การสรางแบบทดสอบและเกยรตบตรออนไลน
—> 2. รู้จักไวรัสโควิด-19 โดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ์
https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/e-learningcpm1/รจกกบไวรสโควด-19
—> 3. ครูไทยในศตวรรษที่ 21 โดย นางรพีพรรณ ตุงชีพ
https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/teacher/หนาแรก
—> 4. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV โดย นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์
https://is.gd/fyT94c
—> 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นางสาวณัฏฐภัค โตไทยะ
https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/it-cpm1/หนาแรก
—> 6. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดย นางชลธิชา สังเงิน
https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/computeronline/
—> 7. วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น โดย นายสนธยา จวนรุ่ง
https://sites.google.com/view/sontaya-m/หนาแรก
—> 8. Digital Literacy โดย น.ส.รัชนีกร เพ็ชรเวียง
https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/digitalliteracybycpm1/หนาแรก
—> 9. การประยุกต์ใช้ Google Docs เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย นางสาวสายรุ้ง ทวีโชค
https://sites.google.com/view/staweechok/home
—> 10. การเรียนรู้แบบ Active Learning โดย นางสาวศิริลักษณ์ วนเก่าน้อย
https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/active-learning/หนาแรก
—> 11. ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน โดย นางสาวจุฑามาส สมานภูมิ
https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/juthamas
—> 12. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โดย นา​งสาวชลธิชา​ วงศ์​ธิเบศร์​
https://sites.google.com/view/teachernok/เผยแพรผลงาน/วทยาการคำนวณประถมตน
—> 13. ความรู้พื้นฐานการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ โดย นายธีรพัฒน์ ยอดยิ่งยง
https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/library-learning/
—> 14. สถานศึกษาสีขาว โดย นายหารศึก ภาระหันต์
https://sites.google.com/view/e-learningschoolproject/หนาแรก
—> 15. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (inclusive education ) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดย นายศุภชัย ประเสริฐนู
https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/e-learningcpm1/แนวทางการพฒนาคณภาพและจดการศกษา-สำหรบนกเรยนทมความตองการจำเปนพเศ
—> 16. สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดย นางสาวนาตยา เนียมชัยภูมิ
https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/e-learningcpm1/สะเตมศกษา-stem-education
—> 17. ทักษะครูปฐมวัยในยุคดิจิทอล โดย นางสาวหทัยนุช บุญเพลิง
https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/e-learningcpm1/ทกษะครปฐมวยในยคดจทอล
—> 18. การใช้งาน application เพื่ออำนวยความสะดวก โดย นายฐานันดร ประจง…(กำลังปรับปรุง)
—> 19.ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
—> 20.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา
—> 21.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch
—> 22.หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณและ Coding ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
>> หน้าเว็บไซต์หลักบทเรียนออนไลน์ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
https://sites.google.com/chaiyaphum1.go.th/e-learningcpm1/หนาแรก

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/