สพป.อด.1 ประกาศรายชื่อ ครูที่ส่งคำร้องขอย้าย มายังโรงเรียนปลายทาง เพื่อเสนอที่ประชุม

2100
รายชื่อครูย้ายเข้า สพป.อด.1 ครั้งที่ 1:2564 2
รายชื่อครูย้ายเข้า สพป.อด.1 ครั้งที่ 1:2564 2

สพป.อด.1 ประกาศรายชื่อ ครูที่ส่งคำร้องขอย้าย มายังโรงเรียนปลายทาง เพื่อเสนอที่ประชุม

ด่วนที่สุด  18 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ)พ.ศ. 2564

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรรานี เขต ๑
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดการย้ายฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
แจ้งข้ารายการครูและบุคลากทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ประสงค์ยืนคำร้องขอย้ายให้ปฏิบัติตามหลักเกณท์และ
วิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4 ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
และหนังสือสำนักงานณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๓๑๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ปฏิทินการดำเนินการย้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ซึ่งกำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายฯ
ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึษอุตรธานี เขต ๑ ไดดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียด
ผู้ยืนคำรัองขอย้ายฯ และให้โรงเรียนที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา จัดส่งสำเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

 

สพป.อด.1 ประกาศรายชื่อ ครูที่ส่งคำร้องขอย้าย มายังโรงเรียนปลายทาง เพื่อเสนอที่ประชุม
สพป.อด.1 ประกาศรายชื่อ ครูที่ส่งคำร้องขอย้าย มายังโรงเรียนปลายทาง เพื่อเสนอที่ประชุม

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1AQwRl4Ge-DPOA4k7CnuwZOaqhZntpC9L?fbclid=IwAR0BW1iknHsMYbkO4YEwqpqEKsE_9_5m7WBR77IfLhUhsYBMWWf_EvK5QcY

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพป.อด.1