สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้พนักงานราชการ ลูกจ้าง หยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ในช่วงระหว่างรอการจัดสรรอัตราลูกจ้าง จาก สพฐ.

1417

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้พนักงานราชการ ลูกจ้าง หยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ในช่วงระหว่างรอการจัดสรรอัตราลูกจ้าง จาก สพฐ.

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 ได้มีการเผยแพร่หนังสือ ของสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ที่ศธ 04050/ว2541 เรื่อง แจ้งการปฏิบัติงานของอัตราลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่แจ้งไปยัง ผอ.รร.ในสังกัดโดยมีใจความสำคัญคือ

“ระหว่างรอการจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการดังนี้

1) ให้ลูกจ้างชั่วคราวทุกอัตราหยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

2) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 แล้ว จะได้พิจารณาดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ตามความขาดแคลนอัตรากำลัง และตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว

3) ระหว่างรอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้อยู่ในดุลยพินิจผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการบริหารอัตรากำลัง ทั้งนี้ สถานศึกษาจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้พนักงานราชการ ลูกจ้าง หยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ในช่วงระหว่างรอการจัดสรรอัตราลูกจ้าง จาก สพฐ.
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้พนักงานราชการ ลูกจ้าง หยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ในช่วงระหว่างรอการจัดสรรอัตราลูกจ้าง จาก สพฐ.

ครูอัพเดตดอทคอมหวังว่าการจัดสรรอัตราว่างลูกจ้าง จาก สพฐ. จะมีการแจ้งก่อน 1 ต.ค. 2562 ครับ

ครูอัพเดตขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ

ขอบคุณครับ