สพม.25 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 12 อัตรา 12 วิชาเอก

884

นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) เปิดเผยว่า ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในคราวสอบ ภาค ก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 สอบภาค ข ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 และ ภาค ค ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา จำนวน 12 วิชาเอก 12 อัตรา (เรียกผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ในแต่ละวิชาเอก) ดังนี้ 

1.วิชาเอกสังคมศึกษา นายปัณณทัต มาตย์นอก โรงเรียนที่ใช้บรรจุ โรงเรียนผาขามวิทยายน
2.วิชาเอกภาษาไทย นางสาวอัญญานี ทองคำ โรงเรียนที่ใช้บรรจุ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
3.วิชาเอกภาษาอังกฤษ นางสาววันวิสาข์ ปานชะเล โรงเรียนที่ใช้บรรจุ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
4.วิชาเอกภาษาจีน นางสาวนับเดือน บุตรละคร โรงเรียนที่ใช้บรรจุ โรงเรียนยางคำพิทยาคม
5.วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป นายวีระยุทธ ทองแดง โรงเรียนที่ใช้บรรจุ โรงเรียนกัลยาณวัตร
6.วิชาเอกฟิสิกส์ นายพิชัย ยิงป่า โรงเรียนที่ใช้บรรจุ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
7.วิชาเอกเคมี นางสาวชรินรัตน์ ศิริเทพ โรงเรียนที่ใช้บรรจุ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
8.วิชาเอกชีววิทยา นางสาวเกศกนก เรือนทิพย์ โรงเรียนที่ใช้บรรจุ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยายน
9.วิชาเอกศิลปศึกษา นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์ โรงเรียนที่ใช้บรรจุ โรงเรียนชุมแพวิทยายน
10.วิชาเอกนาฏศิลป์ นายอภิชาติ พรมเชียงคูณ โรงเรียนที่ใช้บรรจุ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
11.วิชาเอกคอมพิวเตอร์ นางสาวชลธิชา แก้วหย่อง โรงเรียนที่ใช้บรรจุ โรงเรียนยางคำพิทยาคม
12.วิชาเอกดนตรี นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์ โรงเรียนที่ใช้บรรจุ โรงเรียนฝางวิทยายน

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.25 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์