สภาการศึกษา (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2580 ) เตรียมเสนอ ครม.

2229
สภาการศึกษา   (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2580 )  เตรียมเสนอ  ครม.
สภาการศึกษา (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2580 ) เตรียมเสนอ ครม.

สภาการศึกษา (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2580 ) เตรียมเสนอ ครม.

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการศึกษาไทยมาฝากครับ ด้วย ในช่วง กลางเดือน สิงหาคม  ที่ผ่านมา  สภาการศึกษา (สกศ.) ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563-2580 ) ที่ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม   เพื่อให้มีความสอดคล้องกับภาวะการทางเศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อวงการศึกษาไทยในปัจจุบัน เป็นอย่างยิ่ง

โดย  ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศ ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2580 ) โดยยึดแนวคิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ซึ่งในการจัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2580)  มีวิธีการในการนำเสนอ
โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องกับแผนอื่นๆ อีกทั้งยังรวมข้อมูลด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมด้วย แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนแม่บทระดับ ๒ รองลงมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งส่งผลกระทบให้หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงวิธีทำงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนในช่วง 10  ปีข้างหน้าต่อไป

ด้าน  ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา  กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดำเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2580)

โดยมี ศาสตราจารย์สุพจน์  หารหนองบัว เป็นประธาน ในการดำเนินดำเนินงานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
เฉพาะกิจฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน  3 คณะ ประกอบด้วย คณะที่ 1 คณะทำงานติดตามและประเมินสภาวการณ์ทางการศึกษา มี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เป็นประธาน คณะที่ 2 คณะทำงานปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.  2560  – 2579  มี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธาน และคณะที่ 3 คณะทำงานกลไกการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2580 ) สู่การปฏิบัติ และมี ดร.กมล ศิริบรรณ เป็นประธาน

โดย หลังจากนี้ สกศ. จะมีการนำ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563  – 2580 ) ดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษา และคณะรัฐมนตรี ในโอกาสต่อไป

ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา   สภาการศึกาา  และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา