สภาการศึกษา แต่งตั้ง 4 คณะทำงาน เตรียมปรับปรุง แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

2262
สภาการศึกษา แต่งตั้ง 4 คณะทำงาน เตรียมปรับปรุง แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
สภาการศึกษา แต่งตั้ง 4 คณะทำงาน เตรียมปรับปรุง แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

สภาการศึกษา แต่งตั้ง 4 คณะทำงาน เตรียมปรับปรุง แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ เพื่อการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม เตรียมตั้งคณะทำงานฯ 4 คณะเพื่อจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

โดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการทำงานของคณะทำงานที่จะแต่งตั้ง จำนวน 4 คณะ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่จัดทำโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ประกอบด้วย 7 เรื่อง 29 ประเด็นย่อย และได้หารือถึงการแต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 4 คณะ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกอบด้วย

1) คณะทำงานจัดทำข้อเสนอด้านการปฏิรูประบบการศึกษา การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มี ศ.อุทุมพร จามรมาน เป็นประธาน

2) คณะทำงานจัดทำข้อเสนอด้านการผลิต การใช้ การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ศ.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นประธาน

3) คณะทำงานจัดทำข้อเสนอด้านการปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษา การพัฒนาระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล มี ศ.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ เป็นประธาน

4) คณะทำงานจัดทำข้อเสนอด้านการปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารการศึกษา ระบบงบประมาณ และการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา มี ศ.ศรีราชา วงศารยางกูร เป็นประธาน

ซึ่งทั้ง 4 คณะจะมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 เดือน (พ.ค. 63) และให้นำเสนอคณะอนุกรรมากรเฉพาะกิจฯ ภายในต้นเดือนมิถุนายน 63

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา และอ่านต่อที่

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/