สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา จัดเวที รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

1533

สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา จัดเวที รับฟังความคิดเห็น
(ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ครั้งที่ ๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณครูทุกท่านครับ ด้วย สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา จัดเวที รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ครั้งที่ ๒  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี  ดังรายละเอียดครับ

 

สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา จัดเวที รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา จัดเวที รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

 

โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ผู้บริหารสกศ. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

 

เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

 

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้นำร่างฯ นี้มารับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมามีการรับฟังความคิดเห็นมาแล้วหลายครั้ง รวมทั้งผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด้วย ในครั้งนี้เป็นการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ ๒

 

เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวต่อไปว่า ผลการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาสามารถแบ่งได้เป็น ๓ แบบ คือ แบบที่ ๑ เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วย รวม ๑๗ มาตรา (มาตรา ๔, ๑๓, ๑๔, ๑๙, ๓๓, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๔, ๕๖, ๖๘, ๖๙, ๙๐, ๙๑, ๙๗, ๙๙) แบบที่ ๒ ควรเพิ่มเติมในรายละเอียดมากขึ้น (มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๑, ๑๔, ๒๑, ๒๖, ๓๓, ๓๕, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๘, ๕๔, ๕๕, ๖๑, ๖๘, ๖๙, ๘๒, ๘๗, ๙๐, ๙๗, ๙๙, ๑๐๐) และแบบที่ ๓ คือ การแสดงความคิดเห็นประเด็นอื่น ๆ เช่น กระบวนการรับฟังความคิดเห็น การปรับโครงสร้าง การแยกการจัดการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาออกจากกัน ด้านระบบสวัสดิการและหนี้สินครู

 

ด้านรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) บรรยาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. : เพื่อการศึกษาคุณภาพและคนคุณภาพ กล่าวถึงความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งร่างฯ ฉบับดังกล่าวมีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศในหลายด้าน ต้องแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงสร้างกระทรวงศึกษาด้วย ขั้นตอนการจัดทำร่างฯ ในขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นที่มีหลายช่องทาง ทั้งจากเว็บไซต์ การจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมีการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีโดยตรง ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวได้ประมวลและวิเคราะห์ด้วยกัน จากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา จัดเวที รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา จัดเวที รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

 

จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายและรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

โดยประเด็นคำถามคัดเลือกจากมาตราที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและมีข้อท้วงติงในวงกว้าง เช่น การแบ่งระบบการศึกษา การเปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งผู้อำนวยการ การเปลี่ยนชื่อเรียกใบประกอบวิชาชีพครู เป็นต้น

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ติดตามอ่านข่าวนี้ที่