Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

Advertisement

    เนื้อหาสาระหลักของรายงานสภาวะการศึกษาไทยฉบับนี้ เป็นการสรุป วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาในรอบ 1-2 ปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์เรื่องการปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนไทยในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบและการศึกษาบทเรียนในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอื่น ผู้เขียนได้เน้นการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญ 3 ด้าน คือ 1. การปฏิรูปครู ผู้บริหาร 2. การปฏิรูปหลักสูตร วิธีการสอน และวิธีวัดผล 3. การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการและเรื่องที่สำคัญ
สารบัญ
     
คำนำ    
คำชี้แจงของผู้เขียนรายงาน    
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร    
บทที่ 1  สภาวะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยในปี 2557 – ครึ่งปีแรกปี 2558    
บทที่ 2  สภาวะการศึกษาไทยปี 2556/2557    
บทที่ 3  ปัญหา สภาวะเศรษฐกิจสังคมไทย และความสามารถในการแข่งขันของไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ    
บทที่ 4  การปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21    
บทที่ 5  การปฏิรูปครูอาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา    
บทที่ 6  การปฏิรูปหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล    
บทที่ 7  การปฏิรูประบบการบริหารจัดการทางการศึกษาและการแก้ไขปัญหา    
บทที่ 8  สรุปภาพรวมและแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลจริง    
บรรณานุกรม    
ภาคผนวก 1     
ภาคผนวก 2     
 

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดรายงานสภาวะการศึกษาไทยที่นี่!   

You might also like