สภาการศึกษา (สกศ.)  จัดทำกรอบ สมรรถนะผู้เรียน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เตรียมออกคู่มือใช้นำร่อง

1199

สภาการศึกษา (สกศ.)  จัดทำกรอบ สมรรถนะผู้เรียน
ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เตรียมออกคู่มือใช้นำร่อง

 

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำกรอบสมรรถนะผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายสำเนา เนื้อทอง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ นักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

 

สภาการศึกษา (สกศ.)  จัดทำกรอบ สมรรถนะผู้เรียน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เตรียมออกคู่มือใช้นำร่อง
สภาการศึกษา (สกศ.)  จัดทำกรอบ สมรรถนะผู้เรียน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เตรียมออกคู่มือใช้นำร่อง

 

เพิ่มเพื่อน

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เชื่อว่าทุกท่านคงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน การศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) และการวัดผลแบบอิงสมรรถนะ (Competency-based assessment) แนวคิดดังกล่าวทำให้จัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป สถานศึกษาบางแห่งเปิดให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมออกแบบเนื้อหาการเรียนมากขึ้น การประชุมครั้งนี้จึงมีบทบาทสำคัญการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะอย่างเต็มที่ และถือเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่ ๕ คือ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งนี้ สกศ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ซึ่งจัดทำแผนปฏิรูปดังกล่าว จะนำผลการประชุมในวันนี้ไปรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) และคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) ในการประชุมสภาการศึกษาที่จะจัดขึ้นวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

ก่อนหน้านี้ สกศ. ได้ร่วมกับ กอปศ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในการวิจัยเพื่อจัดทำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย ๑๐ สมรรถนะหลัก อาทิ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ การคิดชั้นสูงและนวัตกรรม การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีการใช้มากว่า ๑๐ ปี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

สภาการศึกษา (สกศ.)  จัดทำกรอบ สมรรถนะผู้เรียน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เตรียมออกคู่มือใช้นำร่อง
สภาการศึกษา (สกศ.)  จัดทำกรอบ สมรรถนะผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เตรียมออกคู่มือใช้นำร่อง

 

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่อง ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อระดมความคิดเห็นอย่างเข้มข้นผ่านการแบ่งกลุ่ม (Focus Group) ในการจัดทำสมรรถนะย่อย องค์ประกอบของแต่ละสมรรถนะ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา และจัดทำร่างรายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ตามกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ นำไปสู่การจัดทำคู่มือแนวทางในการทดลองนำร่องไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะมีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำกรอบสมรรถนะผู้เรียน สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

 

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา   สภาการศึกษา