แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4955

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ  ไปดูสารบัญกันเลยนะคะ

สมรรถนะเป็นความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีใน
การทำ งานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง สมรรถนะแสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัติที่สามารถวัดและประเมินผลได้ สมรรถนะจึงเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะเจตคติ คุณลักษณะ และความสามารถอื่น ๆ ที่ช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลประสบความสำเร็จในการทำงาน

คนทุกคนมีศักยภาพ (Potential) ภายใน ซึ่งเป็นความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล แต่ละคนมีศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านแฝงอยู่แล้วแต่อาจยังไม่ได้แสดงออกให้เห็น จนกว่าจะได้รับการกระตุ้นหรือได้รับการศึกษาหรือเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภาวะแฝงนั้น และเมื่อศักยภาพนั้นปรากฏออกมาหากได้รับการส่งเสริมต่อไป ก็จะทำ ให้บุคคลนั้นมีความสามารถในด้านนั้นสูงขึ้นดังนั้นการได้เรียนรู้สาระความรู้(Knowledge) และได้รับการฝึกทักษะ (Skills)ต่าง ๆ รวมทั้งการได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ (Attributes) ที่พึงประสงค์
เหล่านั้น สามารถช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้

ดังนั้นสมรรถนะจึงเป็นความสามารถของบุคคลในระดับที่ปฏิบัติงานใดงานหนึ่งได้สำ เร็จ โดยใช้ความรู้ทักษะ เจตคติ / คุณลักษณะ ที่ตนมีอยู่ หรือสมรรถนะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการนำ ความรู้ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของตน มาประยุกต์ใช้ในงาน หรือในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้จนประสบความสำเร็จ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีลักษณะสำคัญดังนี้

๑) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จำ เป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต โดยมี
การกำหนดสมรรถนะหลักที่เหมาะสมแต่ละช่วงชั้น ให้ครูผู้สอนนำ ไปใช้เป็นหลักในการกำหนดจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล

๒) เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการกระทำ การปฏิบัติของผู้เรียน มิใช่ที่การรู้หรือมีความรู้เพียงเท่านั้น แต่ผู้เรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และคุณลักษณะต่าง ๆ
ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

๓) เป็นหลักสูตรที่ใช้ผลลัพธ์(สมรรถนะ) นำ สู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ มิใช่หลักสูตร (เนื้อหาสาระ)
นำสู่ผลลัพธ์(สมรรถนะ)

๔) เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียน
ครู และสังคม

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

 

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย