สมศ. ขยายเวลารับสมัคร ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3676

สมศ. ขยายเวลารับสมัคร ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมศ. ขยายเวลารับสมัคร ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมศ. ขยายเวลารับสมัครผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ที่ ๒๒ /๒๕๖๕ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมและคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สมศ.ขยายเวลารับสมัคร ผู้ประเมินภายนอก
สมศ.ขยายเวลารับสมัคร ผู้ประเมินภายนอก

ดาวน์โหลด ประกาศ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ที่ ๒๒ /๒๕๖๕ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมและคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ที่นี่

ลิงก์สมัครผูประเมิน https://aqa2.onesqa.or.th

๑. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

๑.๑ คุณสมบัติ

(๑) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญตามประกาศของ คณะกรรมการ

(๓) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

(๔) มีทักษะการสื่อสารที่ดี

(๕) มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก

ในการตรวจสอบคุณสมบัติตาม (๔) และ (๕) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะทํางานอํานวยการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกกําหนด

บุคคลซึ่งเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นผู้ที่ทํางานมีเงินเดือนหรือตําแหน่งประจํา ต้องได้รับ หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัดเป็นหนังสือตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนด เพื่อให้สามารถยื่นใบสมัครเข้า รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกและสามารถทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกได้

ดาวน์โหลด หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ได้ที่นี่   

๑.๒ ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือจิตบกพร่อง

(๒) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๓) เป็นบุคคลทุพพลภาพที่มีลักษณะเป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าที่ผู้ประเมินภายนอก

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่กระทําโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

สมศ.ขยายเวลารับสมัครผู้ประเมินภายนอก
สมศ.ขยายเวลารับสมัครผู้ประเมินภายนอก

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆประกอบการสมัครได้ที่นี่

การรับสมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่มีภูมิลําเนาปัจจุบันอยู่ในจังหวัดหรือ จังหวัดใกล้เคียงที่ไม่มีหรือขาดแคลนผู้ประเมินภายนอก (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑) สามาารถสมัครเข้ารับการ คัดเลือกโดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA) ได้ที่ลิงก์ https://aqa2.onesqa.or.th (สมัครผู้ประเมิน) เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕

ขอบคุณเนื้อหาจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลิงก์ลงทะเบียน สมัครอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/