สมศ ประกาศรายชื่อ ผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ2564

2129
สมศ
สมศ

สมศ ประกาศรายชื่อ ผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ2564

สมศ
ประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๖๙ / ๒๕๖๔
เรื่อง รับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดการคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก จำนวนทั้งสิ้น ๖๙๑ คน

โดยคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติให้การรับรองผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและส่งเอกสารหลักฐานยืนยันคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน เป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 แล้ว
จำนวน ๕๖๔ คนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงขอยกเลิกประกาศที่ ๒๙๙/๒๕๖๓ เรื่อง รับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษาครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอประกาศรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๖๔ คน (ตาม
รายชื่อในเอกสารแนบท้าย) โดยผู้ที่ได้รับการรับรองจะมีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๒
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เช็กรายชื่อ สมศ ประกาศรายชื่อ ผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ2564 คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมศ.