เช็กด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อ โรงเรียนขอรับการประเมินรอบ4 2,945 โรงเรียน ครบทุกจังหวัด

5555

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำประกาศสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ที่ 102/2562 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนโรงเรียนที่ขอรับการประเมินทั้งสิ้น 2945 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ที่ 102/2562 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะจัดให้มีการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาให้สํานักงาน

ในการนี้ สํานักงานจะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analysis) จากรายงานประเมินตนเอง (SAR) ที่ได้รับจากต้นสังกัด โดยจะดําเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป สํานักงานขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

เช็กด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อ โรงเรียนขอรับการประเมินรอบ4 2,945 โรงเรียน
เช็กด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อ โรงเรียนขอรับการประเมินรอบ4 2,945 โรงเรียน
เช็กด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อ โรงเรียนขอรับการประเมินรอบ4 2,945 โรงเรียน
เช็กด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อ โรงเรียนขอรับการประเมินรอบ4 2,945 โรงเรียน
เช็กด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อ โรงเรียนขอรับการประเมินรอบ4 2,945 โรงเรียน
เช็กด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อ โรงเรียนขอรับการประเมินรอบ4 2,945 โรงเรียน
เช็กด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อ โรงเรียนขอรับการประเมินรอบ4 2,945 โรงเรียน
เช็กด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อ โรงเรียนขอรับการประเมินรอบ4 2,945 โรงเรียน
เช็กด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อ โรงเรียนขอรับการประเมินรอบ4 2,945 โรงเรียน
เช็กด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อ โรงเรียนขอรับการประเมินรอบ4 2,945 โรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านทั้งหมด

ขอบคุณที่มา สมศ.