สมศ ประกาศ รายชื่อ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่เข้ารับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2564

5076
สมศ ประกาศ รายชื่อ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่เข้ารับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2564
สมศ ประกาศ รายชื่อ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่เข้ารับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2564 

สมศ ประกาศ รายชื่อ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่เข้ารับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2564

สมศ ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๒๗/๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก
และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๔ ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ วรรคสอง
กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ประกอบกับข้อ ๔
ของกฎกระทวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

เพิ่มเพื่อน

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ ดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองพร้อมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก นั้น

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จึงกำหนดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
ขึ้น จึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อ
ผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์ COVD – 19 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
จำนวน ๕๐ กลุ่มสถานศึกษา

 

รายชื่อโรงเรียนเข้ารับการประเมิน สมศ ปี 2564
รายชื่อโรงเรียนเข้ารับการประเมิน สมศ ปี 256

เช็กรายชื่อที่นี่!

ประกาศที่ 129/2564 : รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอกประจำปี2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมศ