สมศ.รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้ประเมินภายนอก จำนวนมาก บัดนี้ถึง 15 ต.ค.63

4408
สมศ.รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้ประเมินภายนอก จำนวนมาก บัดนี้ถึง 15 ต.ค.63
สมศ.รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้ประเมินภายนอก จำนวนมาก บัดนี้ถึง 15 ต.ค.63

สมศ.รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้ประเมินภายนอก จำนวนมาก บัดนี้ถึง 15 ต.ค.63

สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกจำนวนมาก เพื่อขึ้นทะเบียนให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ดังนี้

1. ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย จำนวน 150 คน
(ต้องการผู้สมัครที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน ฉะเชิงเทรา ตาก สระแก้ว อุทัยธานี อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ชุมพร นราธิวาส จำนวนมาก)

2. ผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 250 คน
(ต้องการผู้สมัครที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู นครนายก สมุทรสงคราม ชุมพร ปัตตานี พังงา สตูล จันทบุรี ตราด สระแก้ว สุราษฎร์ธานี นราธิวาส จำนวนมาก)

3. ผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 300 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. คุณสมบัติเบื้องตัน ผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย
๑. มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปี ขึ้นไป
๒. มีวุฒิการกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย
๓. มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน เช่น
ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษาหรืค้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา
ปฐมวัย ด้านการนิเทศการศึกษาปฐมวัย การวัดและประเมินผลการศึกษาปฐมวัย หรือ มีประสบการณ์อื่น
เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยตามกลุ่มและประเภทของสถานศึกษา เป็นตัน
๔. มีทักษะการสื่อสาร
๕. มีความสามารถในการไช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

๒. คุณสมบัติเบื้องตัน ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปี ขึ้นไป
๒. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. มีประสบการณ์ค้นการศึษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) ในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน ดังนี้
๓.๑ ด้านการบริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา)

๓.๒ ด้านการจัดการศึกษา หรือด้านการเป็นศึกษานิเทศก์ หรือด้านการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการศึษาขั้นพื้นฐน (ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา)
๓.๓ ด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการประกันคุณภาพภายใน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการ
ประเมินคุณภาพทางการศึษา เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) เป็นตัน
๓.๔ มีประสบการณ์อื่เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) ตามกลุ่ม
และประเภทของสถานศึกษา
๔. มีทักษะการสื่อสาร
๕. มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

๓. คุณสมบัติเบื้องต้น ผู้ประเมินภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑. มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป
๒. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือมีความเชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๓. มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน ดังนี้
๓.๑ ด้านการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรื สำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน หรือ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
๓.๒ ด้านการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๓.๓ ด้านอื่น ๆ เช่น การประกันคุณภาพภายในของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การวัดและประเมินผล เป็นต้น
๔. มีทักษะทางการสื่อสาร
๕. มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้วิกลจริต จิตนเฟือนไม่สมประกอบ หรือจิตบกพร่องหรือทุพพลภาพ จนเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อน
สมรรถภาพในการเป็นผู้ประเมินภายนอก
๒. เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้สมรรถภาพ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๓. อยู่ระหว่างถูกลงโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหูโทษ
๔. ในกรณีของผู้ที่เคยรับราชการ ต้องไม่เคยได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
ในกรณีที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หอผู้ที่ทำงานประจำ ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
หรือต้นสังกัดให้สมารถยื่นใบสดรเพื่อเข้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกและสามารถออกประเมิน
คุณภาพภายนอกได้ตามที่ สมศ. กำหนด

ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนด ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ลิ้งก์
shorturl.at/fvWZ0

สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ลิ้งก์
https://forms.gle/64UWehx1cfmocoh77

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2216 3955 ต่อ 140-143, 145-147, 150

#รับสมัครผู้ประเมินภายนอก

สมศ.รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้ประเมินภายนอก จำนวนมาก บัดนี้ถึง 15 ต.ค.63
สมศ.รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้ประเมินภายนอก จำนวนมาก บัดนี้ถึง 15 ต.ค.63

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สมศ.