“สมศ.” เคาะการประเมินรูปแบบใหม่ปลายปี 63!! ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ร่วมยกระดับการประเมิน

1615

“สมศ.” เคาะการประเมินรูปแบบใหม่ปลายปี 63!!  ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ร่วมยกระดับการประเมิน

“สมศ.” เคาะการประเมินรูปแบบใหม่ปลายปี 63!! ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ร่วมยกระดับการประเมิน
“สมศ.” เคาะการประเมินรูปแบบใหม่ปลายปี 63!! ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ร่วมยกระดับการประเมิน

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า ล่าสุด สมศ. ได้เตรียมเดินหน้าทำการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะมีแนวทางการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากรอบอื่น ๆ ที่ผ่านมาทั้งการปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจะต้องทำให้สถานศึกษามองภาพการประเมินภายนอกชัดเจนมากขึ้น ผลการประเมินต้องสามารถนำผลการประเมินไปปรับใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จะต้องตัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกไป รวมทั้งจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการส่งรายงานการประเมินตนเองด้วยระบบ E-SAR ซึ่งเป็นการส่ง SAR บนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดย สมศ. และหน่วยงานต้นสังกัดจะเห็นสถานะการส่ง SAR พร้อมกันแบบเรียลไทม์ รวมถึงการพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถบันทึกข้อมูลจากการลงพื้นที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการทำงานได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาระดับประเทศ โดยจะนำผลการวิจัยที่ได้ มาอ้างอิงในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รวมไปถึงแพลตฟอร์มการประเมินคุณภาพภายนอกแบบใหม่ ๆ อีกทั้งการนำงานวิจัยมาพัฒนาเกณฑ์ประเมินนั้น จะช่วยให้
สมศ. สามารถพัฒนากระบวนการประเมินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังสามารถคาดการณ์แนวโน้มการศึกษาที่จะเปลี่ยนแปลงไปอนาคต ทั้งนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดว่าจะสามารถเริ่มประเมินได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 โดยสถานศึกษากลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ต้นสังกัดจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) มายัง สมศ. จำนวน 6,653 แห่ง ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ SAR ไปแล้วจำนวน 3,873

และเบื้องต้นได้ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมศ. จะสามารถประเมินคุณภาพภายนอกให้แก่สถานศึกษาได้กว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

###

#สมศ #ประเมินรอบใหม่ปี 2564 #กระทรวงศึกษาธิการ #ประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ # #ONESQA #JCCOTH