Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สมศ.เฟ้นสถานศึกษารับประเมินภายนอกรอบสี่

Advertisement

สมศ.เฟ้นสถานศึกษารับประเมินภายนอกรอบสี่

เพิ่มเพื่อน

สมศ.เฟ้นสถานศึกษาเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่ล็อตแรกเดือนสิงหาคมนี้ คาดพร้อมจริงไม่เกิน 40 แห่ง ส่วนที่เหลือจะทำการประเมินตามลำดับในปีถัดไป

Advertisement

จันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.03 น.

วันนี้(31ก.ค.) รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมศ.ได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ภายใต้ 4 แนวคิด ได้แก่

1. ความสอดคล้องกับประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงแผนการศึกษาของชาติและสากล

2. ไม่เพิ่มภาระด้านเอกสาร โดยตรวจประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษา

3. ไม่มีการตัดสินผล “รับรอง-ไม่รับรอง” เพื่อลดความกังวลของสถานศึกษา แต่มุ่งประเมินเพื่อพัฒนาให้ข้อเสนอแนะตามบริบทของสถานศึกษา ค้นหาความสำเร็จที่โดดเด่น และเสริมแรงพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

และ4. เพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือและความรวดเร็ว โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในกระบวนการประเมิน เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับต้นสังกัดนั้น ขณะนี้ได้จัดประชาพิจารณ์ครบ 4 ภูมิภาคแล้ว ปรากฏว่า

Advertisement

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างกรอบมาตรฐานฯ โดยเฉพาะการให้สถานศึกษาในแต่ละระดับมีส่วนในความร่วมมือสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดและแผนการศึกษาชาติระดับประเทศ เพราะถือว่ามีส่วนสำคัญในการประเมินไม่เช่นนั้นการพัฒนาการศึกษาจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอแนะหลากหลาย เช่น ควรประเมินแบบเน้นเชิงคุณภาพไม่เน้นเอกสาร เป็นต้น

ผอ.สมศ.กล่าวต่อไปว่า จากนี้ไป สมศ.จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมปรับปรุงกรอบมาตรฐานฯ

โดยนำข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์มาพิจารณาประกอบด้วย ก่อนที่สมศ.จะสรุปเป็นกรอบมาตรฐานฯที่ชัดเจนเพื่อนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่สำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม สมศ.กำลังจะจัดอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกของสมศ.ในต้นเดือนสิงหาคมนี้

เพื่อเตรียมควมพร้อมที่จะเริ่มทำการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สำหรับสถานศึกษาที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน จำนวน 41 แห่ง ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย จำนวน 10 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 แห่ง อาชีวศึกษา 6 แห่ง และอุดมศึกษา 5 แห่ง โดยเบื้องต้น สมศ.จะทำการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมจริงๆ จากทั้งหมดที่สมัครใจ เพื่อเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่ในรอบแรกก่อนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้ คาดว่าจะมีสถานศึกษาที่มีความพร้อมไม่เกิน 40 แห่ง ส่วนสถานศึกษาแห่งอื่นๆจะทำการประเมินตามลำดับในปีต่อไป

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.03 น.

You might also like