สมัครงานออนไลน์ เปิดรับสมัคร หางาน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฮอทไลน์)

48

สมัครงานออนไลน์ เปิดรับสมัคร หางาน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฮอทไลน์)

สมัครงานออนไลน์ เปิดรับสมัคร หางาน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฮอทไลน์)

สมัครงานออนไลน์ เปิดรับสมัคร หางาน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฮอทไลน์)
สมัครงานออนไลน์เปิดรับสมัคร หางาน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฮอทไลน์)

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2555 ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) ประจําปีการศึกษา 2566 จํานวน 55 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สมัครงานออนไลน์ เปิดรับสมัคร หางาน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฮอทไลน์)
สมัครงานออนไลน์เปิดรับสมัคร หางาน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฮอทไลน์)

เรื่องราวที่น่าสนใจ วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันหยุด 2566 เช็กวันหยุดยาว เดือนกุมภาพันธ์ วันหยุดยาว 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดเอกชน วันพระ วันไหนบ้าง เช็กที่นี่ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย และมีสัญชาติไทย
1.2 จะต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2549 – 31 มีนาคม 2551 เท่านั้น
1.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2564 และ 2565 จากโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (กรณีผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ของปีการศึกษา 2565 ต้องได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 9 เมษายน 2566)
1.4 ต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง และมีบุคลิกภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานฮอทไลน์ คือไม่กลัว ความสูง สามารถปีนเสาทํางานบนที่สูง 8 -12 เมตรได้ (สอบรอบทดสอบปืนเสา)
1.5 ต้องผ่านการตรวจร่างกายและตรวจโรค ตรวจโดยหน่วยงานทางการแพทย์ที่โรงเรียนช่างการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนดตามรายละเอียดดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครสอบ นักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) คลิกที่นี่

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากําลังหรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) ประจําปีการศึกษา 2566 จํานวน 40 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สมัครงานออนไลน์ เปิดรับสมัคร หางาน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฮอทไลน์)
สมัครงานออนไลน์เปิดรับสมัคร หางาน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฮอทไลน์)

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย และมีสัญชาติไทย
1.2 จะต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2543 – 31 มีนาคม 2549 เท่านั้น
1.3 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากําลัง หรือ
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
1.4 ต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง และมีบุคลิกภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานฮอทไลน์ คือไม่กลัว ความสูง สามารถปีนเสาทํางานบนที่สูง 8 -12 เมตรได้ (สอบรอบทดสอบปืนเสา)
1.5 ต้องผ่านการตรวจร่างกายและตรวจโรค ตรวจโดยหน่วยงานทางการแพทย์ที่โรงเรียนช่างการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนดตามรายละเอียดดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

นักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่องราวที่น่าสนใจ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ครม. เห็นชอบ คาดเปิดลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ในเดือน ก.พ. 66 รวม 560,000 สิทธิ์