สมัครงาน ประกาศรับสมัคร ข้าราชการพลเรือน สามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

326

สมัครงาน ประกาศรับสมัคร ข้าราชการพลเรือน สามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สมัครงาน ประกาศรับสมัคร ข้าราชการพลเรือน สามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สมัครงาน ประกาศรับสมัคร ข้าราชการพลเรือน สามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สมัครงานประกาศรับสมัคร ข้าราชการพลเรือน สามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดําเนินการรับสมัครข้าราชการ พลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประกาศ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง องค์ประกอบ น้ําหนักคะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. จึงประกาศรับสมัครข้าราชการ พลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ โดยมีรายละเอียด

ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนระดับชํานาญการพิเศษ

ดังนี้ ๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก

ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๘ ตําแหน่ง รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ 9

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดตามแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งที่แต่งตั้ง (แบบ ปส.๑) เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคล และจะต้องมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และต้องปฏิบัติงานในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรืองานที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี อ่านต่อที่นี่ค่ะ

ใบสมัครข้าราชการพลเรือนระดับชํานาญการพิเศษ

ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งใบสมัคร

ขอบคุณที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565