สมัครงาน เปิดรับสมัคร ประกาศรับสมัคร หางาน กฟผ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรจุเป็นพนักงาน จํานวน 412 อัตรา รายละเอียดที่นี่

899

สมัครงาน เปิดรับสมัคร ประกาศรับสมัคร หางาน กฟผ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรจุเป็นพนักงาน จํานวน 412 อัตรา รายละเอียดที่นี่

สมัครงาน เปิดรับสมัคร ประกาศรับสมัคร หางาน กฟผ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรจุเป็นพนักงาน จํานวน 412 อัตรา รายละเอียดที่นี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุ เป็นพนักงาน จํานวน 412 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

สมัครงาน เปิดรับสมัคร ประกาศรับสมัคร หางาน กฟผ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรจุเป็นพนักงาน จํานวน 412 อัตรา รายละเอียดที่นี่
สมัครงานเปิดรับสมัคร ประกาศรับสมัครหางาน กฟผ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรจุเป็นพนักงาน จํานวน 412 อัตรา รายละเอียดที่นี่

1. อัตราที่รับสมัคร
1.1 อัตราทั่วไป
– ไม่จํากัดภูมิลําเนาของผู้สมัคร
1.2 อัตราภูมิภาค
– ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

2. รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัครของตําแหน่งที่สมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละ ตําแหน่ง จํานวนอัตราที่รับสมัคร เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้ายประกาศ
3.2 ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.3 สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา และมีคุณสมบัติที่กําหนดตามแนบท้ายประกาศ
3.4 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบ รับสมัครงานออนไลน์
– ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร ปริญญาตรี
– ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร ปริญญาโท ปริญญาเอก
– ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
3.5 ผู้สมัครเพศชายต้องมีสถานภาพพ้นภาระทางการทหารแล้วเท่านั้น
3.6 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญา ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กําหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ ดังนี้
– TOEIC (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
– TOEFL (IBT) (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
– IELTS (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
– CU-TEP (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
– TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การจัดกลุ่มคุณวุฒิ/สาขาวิชา คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย FAQ คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมมูลจาก กฟผ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ เรียนออนไลน์ เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

วันลอยกระทงปี 2565 วันลอยกระทง 2565 ประวัติวันลอยกระทง ตำนานและความเชื่อวันลอยกระทง คำอธิษฐาน คำ ขอขมา พระแม่คงคา 2565