สมัครบัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 ลิงก์สมัครบัตรประชารัฐ ทาง www.welfare.mof.go.th ตรวจสอบสถานะ ล่าสุด วันนี้ ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

674

สมัครบัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 ลิงก์สมัครบัตรประชารัฐ ทาง www.welfare.mof.go.th ตรวจสอบสถานะ ล่าสุด วันนี้ ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

สมัครบัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 ลิงก์สมัครบัตรประชารัฐ ทาง www.welfare.mof.go.th ตรวจสอบสถานะ ล่าสุด วันนี้ ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

advertisement

สมัคร บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 ลิงก์สมัครบัตรประชารัฐ ทาง www.welfare.mof.go.th ตรวจสอบสถานะ ล่าสุด วันนี้ ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
สมัคร บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 ลิงก์สมัครบัตรประชารัฐ ทาง www.welfare.mof.go.th ตรวจสอบสถานะ ล่าสุด วันนี้ ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

สมัคร บัตรสวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 ลิงก์สมัครบัตรประชารัฐ ทาง www.welfare.mof.go.th ตรวจสอบสถานะ ล่าสุด วันนี้ ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ลงทะเบียน สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ซึ่งกระทรวงคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2565 ภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่านทั้ง 2 เว็บไซต์

สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ 

ลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ (ลิงค์สำรอง)

ลิงก์ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คลิกที่นี่

advertisement

ตารางการประกาศผลและติดตามสถานะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (หรือที่มักเรียกว่า บัตรคนจน 2565) ท่านสามารถเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ตามตารางด้านล่างครับ

ลิงก์ตรวจสอบสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลิงก์ลงทะเบียน บัตรคนจน เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 - 19 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนสมัครบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

advertisement

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้
  – ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  – ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง
  – บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ
  – ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
  – ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  – ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
  – ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
  – ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของ ครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
  – ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือถ้ามีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรมประชาสัมพันธ์

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง www.welfare.mof.go.th ตรวจสอบ สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด วันนี้ ลิงก์ตรวจสอบสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565