ไขข้อสงสัย!! ใครบ้างที่มีสิทธิ์ สมัครสมาชิก ชพค. – ชพส. ตามระเบียบล่าสุด

3258

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเรื่องเรื่องดีดีมาฝากเช่นเคยครับวันนี้มีเรื่องราวที่หลายคนสงสัยว่าใครบ้างที่สามารถ สมัครสมาชิก ชพค. – ชพส. ได้บ้าง หลายคนอาจจะสงสัยว่าสมาชิกมีแต่คุณครูใช่หรือไม่ หรือ การ สมัครสมาชิก ชพค. – ชพส. มีบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้เป็นคุณครูด้วย วันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับ โดยข้อมูลชุดนี้อ้างอิงจาก ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และ ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก ชพค. จะต้องมีอายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร และต้องเป็น ผู้ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) ครู

(2) คณาจารย์

(3) ผู้บริหารสถานศึกษา

(4) ผู้บริหารการศึกษา

(5) บุคลากรทางการศึกษาอื่น

(6) ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

(7) สมาชิกคุรุสภา

สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก ชพส. จะต้องมีอายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร และต้องเป็น คู่สมรสของผู้ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) ครู

(2) คณาจารย์

(3) ผู้บริหารสถานศึกษา

(4) ผู้บริหารการศึกษา

(5) บุคลากรทางการศึกษาอื่น

(6) ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

(7) สมาชิกคุรุสภา

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นคณะกรรมการ ชพค. และ ชพส.อาจเปิดรับสมัครบุคคลตามวรรคหนึ่ง ที่มีอายุ เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์เข้าเป็นสมาชิก ชพค. ได้

เราลองมาดูความหมายของผู้สมัครสมาชิกในแต่ละกลุ่มเพิ่มเติมกันดีกว่าครับว่าใครสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้บ้าง (ขอยกตัวอย่างแค่ กรณี สมัคร ชพค. นะครับ ส่วน ชพส. ก็เป็นคู่สมรสของบุคคลตามความหมายด้านล่างครับ)

“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการสอน และการวิจัยในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ และให้รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา

“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐ และเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถึง สถานศึกษาที่อยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ และให้รวมถึงครูซึ่งเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ในเขต พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐ และเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวใน สถานศึกษาที่อยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังกล่าวในหน่วยงานที่อยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ หรือ ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมถึงบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการด้วย

“ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหรือ ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา หรือเกี่ยวกับการให้การศึกษา และให้รวมถึงลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว ) หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในสังกัดหรือในกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักนายกรัฐมนตรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๆ

“สมาชิกคุรุสภา” หมายความว่า สมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ซึ่งดํารง สมาชิกภาพจนถึงวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ

ดังนั้นทุกท่านจะเห็นแล้วว่าสมาชิก ชพค. และ ชพส. ไม่ได้มีแค่คุณครูและคู่สมรสเท่านั้น แต่ยังไปรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งอื่นๆด้วยตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

คิดว่าบทความนี้คงจะไขข้อสงสัยของหลายท่านเกี่ยวกับยอดเงินที่จ่ายในแต่ละเดือนได้ไม่มากก็น้อยครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

เอกสารอ้างอิง
ดาวน์โหลด : ระเบียบ ช.พ.ค.
ดาวน์โหลด : ระเบียบ ช.พ.ส.

 

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/