วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTการสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 19 –...

การสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 19 – 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.

Advertisement

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ ในวันที่ 18 – 19  กุมภาพันธ์ 2565  จำนวน 4 วิชา โดยวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น.  สอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เวลา 12.30 – 14.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เวลา 15.00 – 16.30 น. สอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาชีพครู โดยระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

การสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 1

กรณีชาวต่างประเทศหรือชาวไทยที่อยู่ระหว่างศึกษา หรือสำเร็จปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นจากต่างประเทศ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ให้ยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ลิงก์เข้าสู่ระบบการสมัครเข้าทดสอบรายบุคคล : http://ksp.niets.or.th/

ลิงก์ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ของ สทศ. :https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3985

ลิงก์ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ของ คุรุสภา :
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/35275/

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบ การสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 1

ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ การสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564  สามารถตรวจสอบสิทธิ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่เคยใช้ในการสมัคร    เข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู    กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบของสถาบันทดสอบได้ เนื่องจากข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ติดต่อกับสถาบันทดสอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล

2) ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นครั้งแรก สามารถตรวจสอบสิทธิ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน และรหัสประจำตัวนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ TEPIS กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบของสถาบันทดสอบได้ เนื่องจากข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวนิสิตนักศึกษาไม่ถูกต้อง ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ต้องติดต่อสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และให้สถาบันอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลับมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อแจ้งต่อสถาบันทดสอบต่อไป

Advertisement

          กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นชาวต่างประเทศจะใช้เลขประจำตัวคุรุสภาที่สถาบันอุดมศึกษาสร้างขึ้นผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS)  แทนเลขประจำตัวประชาชน

อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบฯ  สำหรับชาวไทย วิชาละ 300 บาท สำหรับชาวต่างประเทศวิชาละ 500 บาท และผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสนามสอบได้ 2 จังหวัด จากจำนวนสนามสอบ 11 จังหวัด  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา โดยลำดับที่ 1 เป็นจังหวัดที่ต้องการสอบมากที่สุด  และลำดับที่ 2  เป็นจังหวัดที่ต้องการสอบรองลงมา

ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 19 – 30 มกราคม 2565 ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ที่ https://www.niets.or.th/th/catalog/ view/3985 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2655

เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในรายวิชาที่เข้ารับการทดสอบวิชาละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กรณีมีวิชาที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมัครสอบในรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบ การสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผล   หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร. 0 2280 0048

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 ลิงก์เข้าร่วม วิธีสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มาจาก : คุรุสภา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments